Arkadiusz Opoń

Arkadiusz Opoń

Absolwent: Stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, specjalność: Biznes międzynarodowy (studia I stopnia, rocznik 2011) i specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe, regionalne i globalne (studia II stopnia, rocznik 2014 ).

Osiągnięcia: Obecnie Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Wcześniej pracował w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO – Oddział wsparcia procesu wdrażania osi priorytetowych II-VI RPO. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada Certificate PRINCE2 Foundation Examination. Prezes Stowarzyszenia Krośnieńskie Forum Samorządowe. Radny Rady Miasta Krosna w kadencji 2010-2014. Sekretarz Zarządu i Rady Osiedla „Południe” Miasta Krosna w latach 2015-2019; organizator i współorganizator inicjatyw o charakterze społecznym i charytatywnym.

„Jeżeli miałbym jeszcze raz wybierać uczelnie bez wahania wybrałbym WSE. Dzięki znakomitemu doborowi kadry, zdobyłem odpowiednie umiejętności, które umożliwiły mi rozwój kariery zawodowej. To właśnie uczelnia Tischnera dała mi nie tylko odpowiednie kwalifikację ale również pewność siebie, którą wykorzystałem zarówno w życiu zawodowym, społecznym jak i osobistym.”