Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog

Projekt pt. „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" jest nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką 80 uczniów/uczennic z 4 szkół ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i śląskiego poprzez realizację w wybranych szkołach 40-godzin zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.

Udział uczniów i uczennic w opracowanym przez WSE programie edukacji filozoficznej, opartym na aktywizujących metodach kształcenia, pozwoli uczestnikom i uczestniczkom projektu na wykształcenie m.in. kompetencji w sferze rozpoznawania, formułowania i rozumienia problemów filozoficznych, stawiania tez, rozpoznawania ich założeń i stawiania argumentów, które ułatwią im dalszą edukację i/lub wejście na rynek pracy. Tym samym projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji Celu Szczegółowego. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tj.: Podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wartość projektu: 77 200 zł
Kwota dofinansowania projektu: 74 844 zł