Projekt dla PARP

Wyższa Szkoła Europejskiej wraz z Fundacją Rozwoju Badań Społecznych w okresie 15.11.2016 –19.12.2016 realizowała projekt, którego celem było opracowanie propozycji podziału branż wg. Organizacji partnerów społecznych, na potrzeby konkursów realizowanych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zaproponowany przez konsorcjum podział na sektory/branże stanowi podstawę dokonania alokacji środków przeznaczonych na 3.konkurs skierowany do partnerów społecznych, w ramach POWER2014-2020.


Kierownikiem zespołu badawczego był Dariusz Szklarczyk, zespół tworzyli:
dr Anna Strzebońska
dr Roksana Ulatowska
Agnieszka Otręba-Szklarczyk
Dominika Winogrodzka
Jakub Wróblewski


Prace zespołu przebiegały według następujących etapów:

• przygotowaniu propozycji podziału na sektory/branże i przypisaniu istniejących organizacji do branż; •zorganizowaniu 3 warsztatów w celu konsultacji przyjętej propozycji podziału (ze środowiskiem akademickim, administracją publiczną, partnerami społecznymi); •analizie potencjału organizacji pod kątem udziału w konkursie w Działaniu 2.2 oraz zagregowaniu informacji na poziomie każdej z wyszczególnionych branż; • podsumowaniu przeprowadzonych badań i analiz

Weryfikacja listy organizacji branżowych tworzonej w ramach badania potencjału tych organizacji była procesem złożonym ze względu na rozległy obszar badawczy oraz przyjętą metodologię. Zespół badawczy dołożył najwyższych starań, aby weryfikacja została przeprowadzona zgodnie z założeniami metodologicznymi i zapewniała właściwy poziom użyteczności zbioru. Pierwszym krokiem w podjętych działaniach było przygotowanie rekordów ze spisu wszystkich instytucji, które działają na rzecz poszczególnych sektorów lub są podmiotami rozpoznawalnymi w danym sektorze. Pierwotna baza instytucji zawierała 893 podmioty, które zostały przypisane do wstępnej listy branż, a następnie zweryfikowane pod względem aktualnego PKD. Następnie badacze sprawdzali, czy lista organizacji, przekazana przez PARP, jest wyczerpująca, a następnie weryfikowali czy dana organizacja spełnia określone kryteria. Dodatkowo badacze zweryfikowali i uzupełnili listę cechów, związków zawodowych i organizacji pracodawców korzystając z ogólnodostępnych stron i wyszukiwarek m.in. www.cylex.pl, www.rzemioslo.org  czy www.opzz.org.pl/rady-vbranz.

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano względnie wyczerpującą i usystematyzowaną listę 502 organizacji branżowych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całym raportem, gdzie można przeczytać o szczegółach badania, metodologii i wynikach:

https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2017_podzial_rodzajow_dzialalnosci.pdf