Badania studentów kończących studia w WSE w 2010 roku

Zespół badawczy:

 • dr Seweryn Rudnicki (kierownik zespołu),
 • Dariusz Szklarczyk,
 • Regina Skoczylas.

Okres realizacji:

marzec 2012 - kwiecień 2012

Cele badania:

Pozyskanie informacji niezbędnych do monitorowania bieżącej sytuacji absolwentów WSE na rynku pracy oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy kierunków studiów i programów kształcenia; dopełnienie obowiązku wynikającego z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Opis badania:

 • I etap: aktualizacja bazy danych
 • II etap: ankieta internetowa CAWI (317 absolwentów) – poziom realizacji próby 47%
 • II etap: CATI/CAWI trzykrotne telefonowanie do absolwentów, którzy nie odpowiedzieli na ankietę, ostatecznie wypełniono 260 ankiet. Poziom zwrotów 82%.

Inne badania przeprowadzone przez Biuro Karier:

 • "Badania losów zawodowych absolwentów"
 • "Badanie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera pod kątem potrzeb rynku pracy - perspektywa pracodawców i studentów."
 • "Oczekiwania studentów oraz pracodawców względem obowiązkowych praktyk studenckich"
 • "Oczekiwania studentów I roku Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera wobec uczelni"
 • "Ocena kwalifikacji zdobytych w Wyższej Szkole Europejskiej, w konfrontacji z realiami rynku pracy"