Wydawnictwa i publikacje drugiego obiegu w nowożytnej Anglii i Polsce: studium porównawcze

Kierownik zespołu:

dr Clarinda Calma

Zespół badawczy:

  • dr hab. Teresa Bela,
  • dr Jolanta Rzegocka,
  • dr Gerard Kilroy (St Catharine’s College, Oxford, WB)

Okres realizacji:

styczeń 2012 – czerwiec 2016

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki (Program SONATA)

Opis badań:

Cel badań – studium porównujące politykę drukarską oraz obieg i rynek książek zakazanych w Wielkiej Brytanii w XVI wieku a wydawane i sprzedawane w Dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym celem projektu jest szczegółowa analiza porównawcza uwarunkowań polityczno-religijnych w Anglii elżbietańskiej i w Rzeczpospolitej oraz uchwycenie ich wpływu na rozwój wydawnictw drugiego obiegu w obydwu państwach. Celem naukowym projektu jest dokonanie dokładnej filologicznej analizy wybranych tekstów: Ecclesiae Anglicanae Triumphae (Rzym, 1584), Okrucieństwo Kacyrskie (Kraków, 1582), Dziesięć Dowodów (przekład Piotr Skarga, Wilno, 1584) oraz Dziesięć Mocnych Dowodów (przekład Gaspar Wilkowski, Wilno, 1584) w celu odnalezienia pierwowzoru tych tekstów, a w przypadku Okrucieństwa również porównanie przekładu angielskiego, polskiego i łacińskiego.

Efekty badań:

Głównym rezultatem tego projektu badawczego będzie wydanie dwóch monografii naukowych. Jedna monografia zostanie poświęcona omówieniu starodruków: Ecclesiae Anglicanae Triumphae, Okrucieństwo Kacyrskie oraz Dziesięć Mocnych Dowodów Edmunda Kampiona jako przykładów angielskich publikacji drugiego obiegu znajdujących się w Polsce. Druga monografia będzie dotyczyć wybranych zagadnień z zakresu historii wydawnictw drugiego obiegu w nowożytnej Anglii i Polsce i będzie owocem seminarium naukowego poświęconego tej problematyce. Innym efektem tego projektu będą artykuły pokonferencyjne przygotowane przez członków zespołu badawczego.