Oferta badań Centrum Badań i Analiz

W ramach badań realizowanych dla klientów zewnętrznych oferujemy:

Badania diagnozujące potrzeby i oczekiwania pracowników związane ze szkoleniami i doskonaleniem kompetencji zawodowych

  • Analiza potrzeb szkoleniowych/coachingowych (obszarów rozwojowych)
  • Ewaluacja jakości i efektywności szkoleń

Badania potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń to badanie stopnia opanowania danej kompetencji czy umiejętności przez uczestnika szkolenia w zakresie jego oczekiwań, wiedzy, zachowań a także celów i potrzeb firmy. Celem analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jest dostarczenie informacji umożliwiających przygotowanie adekwatnego i efektywnego programu szkolenia (pod względem treści jak i formy i metod szkoleniowych). Badanie efektywności pozwala określić w jakim stopniu dzięki szkoleniu zostały osiągnięte efekty zakładane na etapie planowania działań szkoleniowych. Badanie efektywności szkolenia może dotyczyć: poziomu zadowolenia uczestników szkolenia, zmian w poziomie kompetencji, zmian w zachowaniu (wdrożenie umiejętności nabytych w trakcie szkolenia do praktyki zawodowej).

Badania marketingowe dotyczące wizerunku marki/produktu wśród klientów oraz ocena oferty/wybranych produktów

  • Rozpoznawalność marki/produktu – celem badania jest określenie atrybutów przypisywanych marce/produktowi oraz sprawdzenie, czy wyobrażenia producenta/usługodawcy o marce/produkcie są zgodne z tym, co postrzegają klienci.
  • Badanie oferty/wybranych produktów – celem badania jest odpowiedzenie na pytanie, czy oferowany produkt/oferta spełnia oczekiwania klienta, czym się on wyróżnia i jak jest oceniany (co należałoby w nim ulepszyć). Badanie jest istotne szczególnie w momencie wprowadzania nowych produktów oraz usług czy nowych wariantów już istniejących. Badanie pozwala wykryć słabości istniejących produktów/usług oraz ocenić stosunek klientów do nowości. Badanie realizowane w oparciu o metody jakościowe – głównie wywiady fokusowe (w tym także małe grupy fokusowe).

Badania jakości świadczonych usług oraz obsługi klienta

  • Tajemniczy klient (mystery shopper) /mystery call – celem badania jest sprawdzenie dostępności oraz sposobu udzielania informacji podczas osobistego lub telefonicznego kontaktu z klientem (m.in. skuteczność kontaktu, sposób narracji i prowadzenia rozmowy z klientem, zawartość udzielonych informacji, merytoryczne kompetencje pracownika, nastawienie do klienta, sposób prezentowania firmy i oferty).
  • Badanie satysfakcji klientów -  celem badania jest poznanie poziomu satysfakcji klientów oraz obszarów dotyczący obsługi klienta lub oferowanych produktów wymagających zmiany czy udoskonalenia. Badania jest wykonywane w oparciu o metody jakościowe (indywidualne wywiady oraz wywiady grupowe) a także metody ilościowe (ankieta internetowa i telefoniczna).
  • Badanie potrzeb klienta – celem badania jest odpowiedzenie na pytanie dotyczące istotności powodów, dla których klienci wybierają dane usługi czy produkty, dzięki czemu można trafniej dostosować ofertę do oczekiwań klientów. Analiza jest wykonywana w oparciu o metody jakościowe, takiej jak indywidualne wywiady czy wywiady grupowe (FGI  - fokusy) oraz wybrane techniki badań etnograficznych.