Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

I. Struktura Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 1. Rektor
 2. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
 3. Uczelniana Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSE:
  • prof nadzw. dr hab. Teresa Bela - przewodnicząca Komisji
  • dr Katarzyna Kosior – zastępca przewodniczącej
  • dr Katarzyna Kopeć – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
  • mgr Kinga Słowiak – sekretarz
  • dr hab. Arkadiusz Stempin
  • dr hab. Jacek Mrowczyk
  • dr Clarinda Calma - Prodziekan ds. kierunku Filologia angielska
  • dr Grażyna Urbanik-Papp - Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie
  • dr Agata Anacik- Kryza – Dziekan Wydziału Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej
  • dr Roksana Ulatowska – Prodziekan ds. kierunku Psychologia
  • dr Kinga Blaschke - Prodziekan ds. kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • mgr Renata Juraszczyk – kierownik Centrum Studiów Podyplomowych
  • mgr Kamil Mielnik – kierownik Studium Języków Obcych
  • mgr Dorota Szmigielska – kierownik Biura Karier
  • mgr Sylwia Tomczykiewicz – kierownik Dziekanatu
  • mgr Anna Stawarczyk – Dyrektor Biblioteki
  • mgr Wojciech Szymański – przedstawiciel pracodawców
  • student wyznaczony przez Samorząd
 4. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych:
  • dr Katarzyna Kosior – Dziekan Wydziału - przewodnicząca Zespołu
  • dr Clarinda Calma – Prodziekan ds. kierunku Filologia angielska
  • dr Katarzyna Kopeć – Prodziekan ds. kierunku: Skandynawistyka studia filologiczno-biznesowe oraz Lingwistyka dla Biznesu
  • dr Grażyna Urbanik-Papp – Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie
  • dr Kinga Blaschke – Prodziekan ds. kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • dr hab. Arkadiusz Stempin, mgr Konrad Szpak, mgr Wojciech Szymański – przedstawiciele nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Zarządzanie
  • prof. Marta Gibińska-Marzec – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Filologia angielska
  • dr Anna Bugajska – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Filologia angielska
  • mgr Łukasz Moskała – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Filologia angielska
  • mgr Kamil Mielnik – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Filologia angielska
  • mgr Anna Kowalcze-Pawlik – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Filologia angielska
  • dr hab. Jacek Mrowczyk – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • dr Kinga Blaschke – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • dr Grażyna Urbanik-Papp – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • dr Roksana Ulatowska – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • mgr Anna Treska-Siwoń – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • mgr Simeon Genew – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • mgr Zuzanna Łazarewicz – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia
  • dr Katarzyna Kopeć – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
  • dr Paweł Szkołut – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
  • dr Błażej Sajduk – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
  • mgr Łukasz Filipczyk – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
  • mgr Justyna Magiera – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
  • mgr Emilia Skrzypiec-Steblik – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
  • dr Clarinda Calma – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Lingwistyka dla biznesu
  • dr Grażyna Urbanik-Papp – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Lingwistyka dla biznesu
  • mgr Łukasz Moskała – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Lingwistyka dla biznesu
  • mgr Michał Futyra – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Lingwistyka dla biznesu
  • mgr Anna Kowalcze-Pawlik – przedstawiciel nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Lingwistyka dla biznesu
  • przedstawiciel studentów wytypowany przez Samorząd
  • mgr Kinga Słowiak – Dyrektor Pionu Jakości Procesów Dydaktycznych i Naukowych
  • mgr Anna Stawarczyk – Dyrektor Biblioteki
  • mgr Anna Węglarz – pracownik Biura Karier
  • mgr Małgorzata Marzęcka – pracownik Centrum Studiów Podyplomowych
  • mgr Angelika Krupińska – pracownik Dziekanatu
  • mgr Monika Dörre - Smutniak – sekretarz
 5. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej:
  • dr Agata Anacik-Kryza – Dziekan Wydziału - przewodnicząca Zespołu
  • dr Roksana Ulatowska – Prodziekan ds. kierunku Psychologia
  • dr Grażyna Urbanik-Papp - przedstawiciele nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Psychologia
  • dr Joanna Heidtman - przedstawiciele nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Psychologia
  • mgr Michał Futyra - przedstawiciele nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Psychologia
  • mgr Joanna Pająk – przedstawiciel pracodawców, przedstawiciele nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Psychologia
  • przedstawiciel studentów wytypowany przez samorząd
  • mgr Kinga Słowiak – Dyrektor Pionu Jakości Procesów Dydaktycznych i Naukowych
  • mgr Anna Stawarczyk – Dyrektor Biblioteki
  • mgr Anna Węglarz – pracownik Biura Karier
  • mgr Małgorzata Marzęcka – pracownik Centrum Studiów Podyplomowych
  • mgr Angelika Krupińska – pracownik Dziekanatu
  • mgr Monika Dörre - Smutniak – sekretarz
 6. Dziekani
 7. Prodziekani
 8. Kierownicy katedr
 9. Jednostki wspomagające organizację i realizację procesu dydaktycznego:
  • Dział Nauczania
  • Biuro Karier
  • Dziekanat
  • Studium Języków Obcych
  • Biblioteka Akademicka

II. Cele i zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Do podstawowych celów Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSE należą:

 1. Stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w WSE;
 2. Podniesienie rangi pracy dydaktycznej;
 3. Zapewnienie zgodności realizacji procesu dydaktycznego z obowiązującymi programami kształcenia;
 4. Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów.

Do głównych zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 1. Monitorowanie standardów akademickich;
 2. Ocena procesu nauczania;
 3. Ocena jakości zajęć dydaktycznych;
 4. Ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 5. Opracowywanie i wdrażanie procedur, metod i narzędzi oceny jakości i przebiegu kształcenia;
 6. Ocena warunków socjalnych studentów;
 7. Zbieranie opinii studentów o przebiegu odbywanych lub odbytych studiów oraz opinii pracodawców o poziomie wykształcenia absolwentów WSE;
 8. Wypracowanie właściwych instrumentów służących do realizacji tych zadań.

III. Uczelniany system zapewnienia jakości – Zarządzenia

IV. Akty prawne – Krajowe Ramy Kwalifikacji – www.kwalifikacje.edu.pl