Katedra Adenauera

Zespół

Kierownik Katedry: dr hab. Arkadiusz Stempin

Katedra Integracji Europejskiej została powołana decyzją Rady Uczelni w 2003 roku w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Fundacja wspiera Katedrę Integracji Europejskiej, a w szczególności współpracuje z Katedrą w następujących kwestiach: organizowania konferencji, seminariów, wykładów, zapewnienia udziału pracowników WSE w wyjazdach o charakterze naukowym, zapewnieniu udziału studentów WSE w wyjazdach o charakterze naukowym, organizowaniu spotkań z politykami i ekspertami, organizowaniu szkoleń na temat integracji europejskiej, a także wydawaniu publikacji.

Obszary badań

Katedra Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera nadzoruje działalność naukowo-dydaktyczną na kierunku Stosunki międzynarodowe.
Główne obszary działania:

  • doskonalenie dydaktyki w odniesieniu do problematyki integracji europejskiej,
  • nadzór merytoryczny nad planami studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w świetle najnowszych kierunków rozwoju tej dziedziny nauki,
  • organizacja działalności naukowo-badawczej w ramach kierunku Stosunki międzynarodowe, w ramach zagadnień integracji europejskiej,
  • wnioskowanie o granty naukowo-badawcze oraz ich realizacja.