Katedra Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem

Zespół

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
Sekretarz Katedry: mgr Anna Kowalcze-Pawlik
Członkowie:

 • prof. dr hab. Teresa Bela
 • prof. dr hab. Jan Okoń
 • dr Anna Bugajska
 • dr Clarinda Calma

Działalność naukowo-badawcza

Działalność Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem skupia się wokół obszarów: stanu obecnego i przyszłości polskiej humanistyki, wyzwań humanistycznego nauczania uniwersyteckiego, roli lektury uniwersyteckiej i współczesnego kanonu literackiego dla nauk społecznych oraz problemów przekładu jako zjawiska, strategii oraz idei, które mają znaczący wpływ na naszą kulturę i życie polityczne.

Badania własne członków katedry prowadzone w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016

prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec

 • Recepcja dzieł Szekspira w Polsce i w Europie: perspektywa przekładowa i teatralna.
 • Polskie przekłady poezji anglojęzycznej.

prof. dr hab. Teresa Bela

 • Badania nad dawną literaturą angielską oraz historią literaturoznawstwa angielskiego w Polsce.

prof. dr hab. Jan Okoń

 • Badania nad twórczością Piotra Skargi, Marcina Kromera i jezuicką sceną religijną
 • Badania nad historią Kościoła oraz literaturą sakralną.

dr Anna Bugajska

 • Badania nad literaturą dziecięcą i młodzieżową (dystopie w literaturze młodzieżowej)
 • Badania nad literaturą dziecięcą i młodzieżową (elementy szamanizmu w Opowieściach z Narnii)
 • Badania nad literaturą marynistyczną (fikcjonalizacja postaci piratów)

dr Clarinda Calma

 • Wydawnictwa drugiego obiegu w Anglii Elżbietańskiej oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów

mgr Anna Kowalcze-Pawlik

 • Polska recepcja Burzy Szekspira.
 • Emocje w dramacie epoki renesansu.

Projekty badawcze obecnie realizowane

 • „Wydawnictwa i publikacje drugiego obiegu w nowożytnej Anglii i Polsce: studium porównawcze”. Wniosek opracowała dr Clarinda Calma (kierownik zespołu badawczego) we współpracy z dr Jolantą Rzegocką oraz prof. dr hab. Teresą Belą. Termin realizacji: 01 stycznia 2012 – 29 czerwca 2016 r.
 • „Kształcenie obywatela na scenach jezuickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Programy teatralne w archiwach wileńskich i rzymskich SJ oraz w wybranych bibliotekach polskich”. Wniosek opracowała dr Jolanta Rzegocka we współpracy z prof. dr hab. Janem Okoniem (w roli kierownika zespołu badawczego) oraz dr Clarindą Calmą. Termin realizacji: 20.02.2015-19.02.2018.

Publikacje w ramach katedry, zaangażowanie w konferencje i seminaria naukowe członków katedry

prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec

Publikacje:

 • „Polskie dusze Makbeta” 13 tom, Prace Komisji Filologicznej PAU Kraków 2015, s. 53-64.
 • „Przekład z chirurgiczną precyzją. Stanisława B 66 wierszy George’a Herberta” w: „To życie tylko cieniem jest przelotnym”. Pamięci Stanisława Barańczaka, red. E. Kujawska-Lis, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 55-66.
 • „Władysław Tarnawski jako tłumacz Szekspira”, współautor: Elżbieta Stanisz; w: Prace Komisji Neofilologicznej PAU  t. XII. Kraków 2014, s. 91-98.
 • „Czas, starzy i młodzi, czyli chaos uchwycony”. Recenzja książki Piotra Nowaka The Ancients and Shakespeare on Time, Amsterdam: Rodopi 2013, W: Kronos nr 3, 2014, s. 289-294.
 • „Okładki szekspirowskie jako zwierciadło kultury. Rekonesans”, w: Pamiętnik Teatralny, z. 3, 2014, s. 205-213
 • Głos w dyskusji panelowej “Historicism vs. Presentism”, w: An Anatomizing Theatre, red. Jerzy Limon, Agnieszka Zukowska, Gdańsk: Gdański Teatr Szekspirowski 2014, s. 181.
 • „Życie i działalność naukowa profesora Przemysława Mroczkowskiego 1915–2002”, w: Profesor Przemysław Mroczkowski - polski anglista 1915-2002, red. Marta Gibińska, Kraków 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 7-12.
 • „Profesor Przemysław Mroczkowski – polski szekspirolog”, w: Profesor Przemysław Mroczkowski - polski anglista 1915-2002, red. Marta Gibińska, Kraków 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 23-33.
 • Redakcja tomu Profesor Przemysław Mroczkowski - polski anglista 1915-2002, red. Marta Gibińska, Kraków 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Współredakcja Prac Komisji Neofilologicznej PAU ze Stanisławem Widłakiem: Tom XII 2014, Tom XIII 2015.

Wykłady:

 • Wykłady w ramach działalności Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności
 • Wykład „Translation is like blood – it saves lives (of texts)” oraz udział w debacie “Szekspir and Shakespeare” Gdańskie Spotkania Tłumaczy, 9-11.04.2015 Gdańsk

Działalność popularyzatorska:

 • Warsztaty z Romea i Julii w ramach Letniej Akademii Szekspirowskiej 03-08.08.2015 Gdańsk
 • Recenzje przedstawień oraz prowadzenie Critics’ Corner w ramach podczas Festiwalu Szekspirowskiego:
  • „Król Lear” Klaty 06.08.2015
  • „Burza” Garbaczewskiego 09.08.2015

prof. dr hab. Teresa Bela

Publikacje:

 • Playing with a Convention: The Uses of Irony in Elizabethan Sonnets, Continuity in Language: Styles and Registers in Literary and Non-Literary Discourse, ed. Ewa Willim, Kraków 2014: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM,  str. 49-66.
 • Przemysław Mroczkowski jako historyk literatury”, Profesor Przemysław Mroczkowski - polski anglista 1915-2002, red. Marta Gibińska, Kraków 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  30-41.

prof. dr hab. Jan Okoń

Publikacje:

 • Pokłosie Skargowskie: „książki polskie” o św. Kazimierzu Jagiellończyku (na tropach druku i  egzemplarza), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 146: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”,  XI, 2013[druk: 2014],  pod  red. H. Batorowskiej,  I. Pietrzkiewicz,  E..Wójcik,  s. 44-60.
 • Marcin Kromer a jezuici, [w:] Marcin Kromer. Polski Liwiusz z Biecza, Kraków - Gorlice 2014, BJ, Starostwo Powiatowe w Gorlicach,  s. 14-41.
 • „Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi” – w poszukiwaniu autora i gatunku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 3(21) 2013: Piotr Skarga – w czterechsetlecie śmierci, Łódź 2013 [druk: IV. 2014], s. 19-42.
 • Recenzja pracy doktorskiej mgra Dawida Szymczaka pt. Historia jako narzędzie dyskursu w piśmiennictwie Piotra Skargi – obrona  18. 02.2014.
 • Kelet és Nyugat határán. Jezsuita humanizmus a 16.-17. századi Lengyelországban [= Jezuicka scena religijna w Polsce XVII w.],  [w:] Latinitas Polona. A latin nyelv szerepe és  jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában,  szerkesztette Békés Enikő,  Szilágyi Emőke Rita, Budapest 2014, Reciti,  s. 235-247.
 • Dwa artykuły hasłowe: Rudnicki Dominik (1676-1739) oraz  Skarga Sebastian (ok. 1553-1638), [w:] Polski Słownik Biograficzny,  t. XXXII i XXXVIII, wydanie internetowe (przedruk: t. 32-1991, s. 618-619 oraz t. 38-1997,  s. 43-44) – maj 2014.
 • Ks. Piotr Skarga jako promotor kultu  św. Kazimierza, [w:] Petras Skarga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra, Vilnius 2013 [druk 2015],  s. 239-268.
 • Mój Rzym (wokół Piazza San Pietro), „Polonia Włoska” ,  Rok 20,  2015, nr 1-2,  wiosna/lato, s. 43-45.
 • Filary polskiego Kościoła XX w.: prymas August Hlond, Adam Stefan Sapieha, Stefan Wyszyński i Jan Paweł II, [w:] Wojtyła a kultura polska, Toruń 2015, UMK (w druku).
 • Wyobraźnia i autopsja – nie  zawsze wierne towarzyszki sacrum (Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła, Wisława Szymborska), [w:] Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II, Opole 2015,  UO (w druku).

Konferencje:

 • Pierwszy polski żywot św. Kazimierza i jego autor – referat na posiedzeniu naukowym Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie,  23.10.2015.
 • Rzymska edycja hymnów o św. Kazimierzu z r. 1525 – referat na konferencję Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych,  Szczecin, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 5-6.11.2015.

dr Anna Bugajska

Publikacje:

 • “Tales of the Times of Old”: Britons in the 'Poems of Ossian'. Études Écossaises, 17: La poésie écossaise, 31-46.
 • Pirate Neverland: Revisioning Pirates in Geraldine McCaughrean’s Peter Pan in Scarlet. Czemiel, Grzegorz, Justyna Galant, Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Marta Komsta (eds). Visions and Revisions: Studies in Literature and Culture. SIlesian Studies in Anglophone Cultures and Literatures 4 Frankfurt am Main: Peter Lang. 233-240.
 • ‘Ethics in Children’s Literature’ (Claudia Mills, ed.), review. International Research Society for Children’s Literature (online) 2014.
 • 'Artemis Fowl': Posthumanism for Teens. Kultura i Polityka, 16: Nowoczesne technologie, 189-202.
 • Pretty is Who Pretty Talks: Prettytalk in Scott Westerfeld’s ‘The Uglies’ series, Filoteknos (to ten: http://www.atut.ig.pl/?filoteknos,70)
 • 'The Poems of Ossian': Between Memory and Imagination. Kultura i Polityka 18: Pamięć instytucjonalna, w druku.

Konferencje:

 • Dystopian Multiculturalism (referat). Oblicza wielokulturowości, PPWSZ Nowy Targ, 04.12.2015.

dr Clarinda Calma

Publikacje:

 • ‘Dzieło uwieczniające serdeczną pamięć o Edmundzie Campionie’, [w]: Marta Gibińska i Stanisław Widłak (red.) Prace komisji neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności, tom. XIII. Kraków: 2015.

Konferencje:

 • Organizacja panelu na Renaisance Society of America, 26-29.03.2015 w Berlinie - tytuł panelu: ‘Early Modern Book Culture in the Polish-Lithuanian Commonwealth’; referat pt. ‘Edmund Campion in Early Modern Polish-Lithuanian Commonwealth: An Analysis of the Paratexts of the Polish and German Translations of the Rationes Decem’
 • Organizacja (we współpracy z dr Eriką Grodzki oraz prof. Sharaf Rehman) i koordynacja międzynarodowej konferencji pt. ‘Transparency and Trust’. Wydarzenie to odbyło się w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w dniach 28-29.05.2015.
 • Referat pt. ‘The Concionale ex concionibus a R.P. Edmundo Campiano: Edmund Campion’s Prague homilies’ w międzynarodowej konferencji pt. ‘Early Modern Catholics in the British Isles and Europe: Integration or Separation’ 1-3.07.2015, University of Durham, Durham
 • Referat pt. ‘How to soften a tyrant’s heart? Converting a Tyrant as depicted in Polish-Lithuanian Jesuit School Playbills’ w międzynarodowej konferencji pt. ‘Compassion in Early Modern Culture 1500 – 1700’ 18–19.09.2015, VU University Amsterdam, Amsterdam.

mgr Anna Kowalcze-Pawlik

Konferencje:

 • Referat „“My passion now is far from being feigned”: Performing Grief and Anger in The Tragedy of Mariam”, sympozjum Bloody Passions, University of Portsmouth, 31.10.2015 Portsmouth
 • Referat „Utopijne (roz)czarowanie: z dziejów polskiej recepcji Burzy”, „Szekspir słowiański” konferencja Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, 20.11.2015 Gdańsk

Działalność w towarzystwach naukowych:

 • Objęcie funkcji członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego
 • Członkostwo w British Shakespeare Association

Działalność popularyzatorska:

 • Prowadzenie 2 paneli dyskusyjnych oraz wykład popularyzatorski na temat zemsty, dramatu szekspirowskiego i kultury popularnej podczas wydarzenia „Serialkon”, Arteteka 21.11.2015

dr Jolanta Rzegocka

Konferencje:

 • Referat pt. ‘Civic Education on Stage: Civic Values and Virtues in the  Jesuit Schools of the Polish-Lithuanian Commonwealth’ w międzynarodowym sympozjum pt. ‘International Symposium on Jesuit Studies: Exporing Jesuit Distinctiveness’ 10-15.06.2015, Boston College, Boston
 • Referat pt. ‘Compassion in Jesuit School Theatre: The Experience and Practice of Compassion of in Playbills of Jesuit College of the Polish-Lithuanian Commonwealth’ w międzynarodowej konferencji pt. ‘Compassion in Early Modern Culture 1500 – 1700’ 18–19.09.2015, VU University Amsterdam, Amsterdam.