Call for papers

Aktualne Call For Papers

Od Redakcji

W związku z licznymi sygnałami od autorów oraz czytelników „Kultury i Polityki”, Kolegium Redakcyjne czasopisma postanowiło wprowadzić zmiany związane z przyjmowaniem abstraktów artykułów, a co się z tym wiąże, wprowadzić nowe zasady funkcjonowania periodyku. Call for papers stanowią motyw przewodni kolejnego numeru, nie wykluczając tym samym możliwości przysyłania abstraktów niezwiązanych bezpośrednio z proponowaną tematyką. Jeżeli artykuły będą dotyczyć istotnych spraw bieżących, stanowić wynik interesujących badań naukowych i jednocześnie poruszały kwestie ważne z punktu widzenia nauk społecznych, abstrakty będą rozpatrywane podczas spotkań redakcyjnych, a najciekawsze z nich zostaną w konsekwencji przyjęte do publikacji.

Call for papers - Projektowanie graficzne

Szeroko rozumiane projektowanie graficzne stało się jedną z najważniejszych dziedzin sztuk plastycznych. Poszerzanie zakresu dyscyplin, w które wkracza sprawia, że przestaje być ono jedynie komponowaniem przekazów wizualnych, a coraz częściej staje się narzędziem zmiany społecznej, co nakłada na projektantów znacznie większą odpowiedzialność.

Wyzwaniem dla projektantów stają się także przemiany technologiczne, które wymagają wypracowania rozwiązań projektowych, uwzględniających specyfikę nowych mediów. Wszystkie te zmiany każą nam również zastanowić się nad tym, jak powinna wyglądać edukacja przyszłych grafików, w tym - na ile powinna uwzględniać wiedzę z innych dziedzin..

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów naukowych przedstawiających najbardziej istotne wyzwania rozwojowe stojące obecnie przed Polską oraz przedstawiające możliwe ich rozwiązania, również w oparciu o doświadczenia zagraniczne (w tym szczególnie nordyckie). Zgłoszenia tematów wraz z krótkim streszczeniem (1800-2000 znaków ze spacjami) w formacie DOC(S) prosimy przesyłać do 8 października drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Proponowane tematy artykułów naukowych powinny wpisywać się w następujące obszary:

Polityka
– identyfikacja wizualna miast, regionów i państw,
– typografia oparta na alfabecie łacińskim - współczesne narzędzie kolonizacji?
– czy typografia może być zarzewiem konfliktów etnicznych?
– projektowanie a propaganda,
– rola przekazu wizualnego w kampaniach wyborczych i komunikacji politycznej,


Kultura
– lokalnie czy globalnie? Rola uwarunkowań kulturowych w projektowaniu graficznym,
– typografia wernakularna - powód do wstydu czy źródło inspiracji?

Społeczeństwo
– projektowanie odpowiedzialne społecznie,
– projektant-aktywista,
– rola regulacji prawnych w projektowaniu opakowań,

Edukacja
– wpływ edukacji szkolnej na kulturę wizualną państw i kształtowanie wrażliwości estetycznej odbiorców,
– Bauhaus czy Cranbrook? Edukacja współczesnego projektanta,

Teoria
– czy projektowanie ma swoja teorię?
– projektowanie graficzne – między sztuką a rzemiosłem,  

Historia
– słowo a obraz w książce rękopiśmiennej, drukowanej i elektronicznej,
– plakat i jego historia,
– pismo, typografia – wczoraj i dziś,
– modernizm a postmodernizm w projektowaniu graficznym,

Technologia
– zwój – kodeks – ebook; przemiany technologiczne a projektowanie książek,
– projektowanie dla internetu,
– projekt a odbiorca – UX design,
– digital art – technika, recepcja, zależność od tradycyjnych form malarstwa,
– prawa autorskie w dobie powszechnej reprodukcji

 

„Kultura i Polityka”

„Kultura i Polityka” to zeszyty naukowe wydawane w trybie półrocznym w formie drukowanej i elektronicznej przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Celem pisma jest promowanie oraz rozpowszechnianie najnowszych idei oraz badań na polu szeroko rozumianych nauk społecznych. Teksty publikowane w „Kulturze i Polityce” są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Od 2012 r. „Kultura i Polityka” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie za opublikowany artykuł autorzy otrzymują (8 punktów MNiSW).

Szczegółowe zasady współpracy

Sprawdź w zakładce Informacje dla autorów

Wydawca

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Aktualne Call For Papers

Od Redakcji

W związku z licznymi sygnałami od autorów oraz czytelników „Kultury i Polityki”, Kolegium Redakcyjne czasopisma postanowiło wprowadzić zmiany związane z przyjmowaniem abstraktów artykułów, a co się z tym wiąże, wprowadzić nowe zasady funkcjonowania periodyku. Od bieżącego numeru pojawiające się call for papers stanowią motyw przewodni kolejnego numeru, nie wykluczając tym samym możliwości przysyłania do Redakcji abstraktów niezwiązanych bezpośrednio z proponowaną tematyką. Jeżeli propozycje artykułów będą dotyczyły istotnych spraw bieżących, stanowić wynik interesujących badań naukowych i jednocześnie poruszały kwestie ważne z punktu widzenia szeroko rozumianej humanistyki, abstrakty będą rozpatrywane podczas spotkań redakcyjnych, a najciekawsze z nich zostaną w konsekwencji przyjęte do publikacji.

Call for papers - Pamięć instytucjonalna

Każda instytucja rozumiana jako wspólnota ludzi dążących do wspólnego celu czy realizujących wspólną misję gromadzi doświadczenie i przechowuje informacje, oraz dane. Wysiłek gromadzenia i archiwizowania dorobku instytucji, podejmowany mniej lub bardziej świadomie, jest kluczowy w budowaniu
marki i tożsamości instytucji, zapewnia też instytucji znaczną przewagę na rynku. Utrzymywanie różnych
form pamięci instytucjonalnej pomaga zrozumieć motywy poszczególnych członków wspólnoty lub
organizacji, spaja wspólnotę i pozwala dostrzec zasadność podejmowanych decyzji.
W ramach kolejnego tomu Zeszytów Naukowych WSE „Kultura i Polityka” pragniemy zastanowić się nad
pamięcią instytucjonalną - czym  jest, czym powinna być, jak się ją kultywuje, czemu służy? Pytania te dotyczą
zarówno refleksji teoretycznej jak i rozwiązań praktycznych. Zapraszamy Autorów do przemyślenia swoich
dotychczasowych doświadczeń i obserwacji dotyczących kultywowania pamięci instytucjonalnej. Teksty
mogą dotyczyć zarówno zagadnień ogólnych, dotyczących wyzwań stojących przed polityką pamięci
instytucjonalnej, jak i zagadnień szczegółowych, będących sumą doświadczenia.
Lista tematów, na których chcielibyśmy się szczególnie skupić:
· definicje pamięci instytucjonalnej
· narracje pamięci intytucjonalnej
· stan badań w zakresie pamięci instytucjonalnej
· pamięć instytucjonalna a zachowanie dziedzictwa kulturowego, naukowego i przemysłowego
· zarządzanie wiedzą oraz informacją
· polityka pamięci instytucjonalnej
· rola instytucje, np. bibliotek, muzeów w kultywowaniu pamięci instytucjonalnej
Zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem zapisane w formacie DOC lub RTF (max. 1800 znaków)
przyjmujemy do 30 czerwca 2015 r. drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  
„Kultura i Polityka”
„Kultura i Polityka” to zeszyty naukowe wydawane w trybie półrocznym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa
Tischnera. Celem pisma jest promowanie, a także rozpowszechnianie najnowszych idei oraz badań na polu szeroko
rozumianej współczesnej humanistyki, a w szczególności badań w dziedzinie stosunków międzynarodowych, socjologii
i lingwistyki. Użycie w tytule spójnika „i” jest zamierzone: chcemy wskazać na naukową doniosłość, a także subtelność
relacji łączących kulturę i politykę – dwa fundamentalne pola ludzkiej aktywności.
„Kultura i Polityka” jest wydawnictwem punktowanym (5 pkt.) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wydawca
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków
Rada Naukowa
prof. Paweł Dembiński
prof. Jarosław Górniak
prof. Zdzisław Krasnodębski
prof. Ryszard Legutko
prof. Zdzisław Najder
prof. Joanna Nowicki
prof. Czesław Porębski
prof. Piotr Sztompka
prof. Andrzej Zięba
prof. Stefan Markowski
Zapora ghostwriting
Wyższa Szkoła Europejska dba nie tylko o wysoki poziom merytoryczny Zeszytów Naukowych „Kultura i Polityka”, lecz
zwraca także uwagę na istotną kwestię dotyczącą etyki w nauce.
Wprowadziliśmy procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship” (zjawiska
nieujawniania osób, które wniosły istotny wkład w powstanie publikacji oraz uwzględniania osób jako
autora/współautora, pomimo znikomego wkładu lub jego braku w powstanie publikacji).
Postawy te są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego też wszelkie wykryte nieprawidłowości będą demaskowane
i dokumentowane przez Kolegium Redakcyjne, włącznie z powiadomieniem o zaistniałych przypadkach odpowiednie
podmioty. W celu uniknięcia wskazanych zjawisk wymaga się od autora/autorów uczciwego ujawnienia faktycznego
wkładu w powstanie publikacji.
Autorzy artykułów zobowiązani są do podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady
„ghostwriting” i „guest authorship”. Umowa ta stanowi podstawę prawną umożliwiającą publikację artykułu w
„Kulturze i Polityce”.
Szczegółowe informacje nt. zapory „ghostwriting” znajdą Państwo na stronie internetowej Zeszytów Naukowych
„Kultura i Polityka”.
Kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11
30-033 Kraków