Informacje dla autorów

Przedstawiamy niżej najważniejsze informacje dotyczące współpracy z czasopismem naukowym "Kultura i Polityka". W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu via Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KWALIFIKACJA ARTYKUŁÓW DO DRUKU

1. Przesłanie abstraktu.

 • abstrakt proponowanego artykułu należy przesyłać najpóźniej do dnia zamknięcia naboru tekstów, ogłaszanego w poprzedzającym numer call for papers;
 • abstrakty należy przesyłać na adres redakcyjny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w edytorze tekstu MS Word zgodnie z wytycznymi zawartymi w call for papers.

2. Ocena abstraktu.

Po wstępnym etapie oceny merytorycznej dokonywanej przez co najmniej dwie osoby z Kolegium Redakcyjnego Czasopisma i/lub Redaktora tomu, autorzy są informowani o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji publikacji.

(zobacz formularz oceny abstraktu)

3. Przesłanie artykułu.

Autorzy abstraktów przyjętych do kolejnego etapu przesyłają artykuły zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie artykuły o charakterze naukowym w rozumieniu Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Ponadto do przesyłanych artykułów powinny być dołączone:

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację artykułu w „Kulturze i Polityce”,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą ghostwriting (patrz dalej) i procentowym wkładzie poszczególnych autorów pracy (jeżeli występuje więcej, niż jeden autor danego artykułu).

(sprawdź wytyczne odnośnie formatowania tekstu, tworzenia przypisów i bibliografi, cytowań)

4. Recenzja zewnętrzna.

 • przyjęte artykuły poddawane są recenzji zewnętrznej;
 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;
 • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji;
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane,
 • ocena zewnętrzna dokonywana jest przez samodzielnego pracownika naukowego (stopień doktora habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej)
 • Redakcja po otrzymaniu recenzji zewnętrznych przesyła ich treść każdemu Autorowi. W przypadku:
  • zupełnego i ostatecznego odrzucenia artykułu przez recenzenta zewnętrznego, autor nie ma możliwości odwoływania się od tej decyzji;
  • wskazania przez recenzenta elementów wymagających poprawienia, autor otrzymuje treść recenzji wraz z prośbą o naniesienie zmian w tekście w określonym czasie. Brak odpowiedzi na przesłaną przez Redakcję wiadomość traktowana jest jako rezygnacja z chęci publikacji artykułu.
 • Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest pozytywna ocena recenzji zewnętrznej.
 • Za spójność tematyczną numeru czasopisma odpowiada Redaktor Tomu.    

(zobacz arkusz recenzji zewnętrznej)

ZAPORA GHOSTWRITING

Wyższa Szkoła Europejska dba nie tylko o wysoki poziom merytoryczny Zeszytów Naukowych „Kultura i Polityka”, lecz zwraca także uwagę na istotną kwestię dotyczącą etyki w nauce.

Wprowadziliśmy procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship” (zjawiska nieujawniania osób, które wniosły istotny wkład w powstanie publikacji oraz uwzględniania osób jako autora/współautora, pomimo znikomego wkładu lub jego braku w powstanie publikacji).

Postawy te są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego też wszelkie wykryte nieprawidłowości będą demaskowane i dokumentowane przez Kolegium Redakcyjne, włącznie z powiadomieniem  o zaistniałych przypadkach odpowiednie podmioty. W celu uniknięcia wskazanych zjawisk wymaga się od autora/autorów uczciwego ujawnienia faktycznego wkładu w powstanie publikacji.

Autorzy artykułów zobowiązani są do podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady „ghostwriting” i „guest authorship”. Umowa ta stanowi podstawę prawną umożliwiającą publikację artykułu w „Kulturze i Polityce”.

Szczegółowe informacje nt. zapory „ghostwriting” znajdą Państwo na stronie internetowej Zeszytów Naukowych „Kultura i Polityka”.