Zapytania ofertowe

1. W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera projektu „Lingwistyka dla Biznesu - Let’s go global” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do złożenia oferty na:

Kompleksową organizację pobytu uczestników w ramach Szkoły Letniej poza granicami miasta Krakowa (dokładne odległości podane są w specyfikacji) dla łącznie 20-25 osób, w terminie 09/10/2019- 13/10/2019 r. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w załączniku 1.