Projekty aktualne

Aktualnie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera realizuje samodzielnie lub też współpracuje przy realizacji następujących projektów:

 

Projekt "Zaprojektuj przestrzeń"

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego poprzez opracowanie i realizację 40-godz. niekonwencjonalnego programu zajęć Przestrzeń publiczna zależy od nas samych służących rozbudzeniu w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Udział w opracowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Fundację Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ wspólnym programie kształcenia, opartym na aktywizujących metodach edukacyjnych, pozwoli uczestnikom projektu na wykształcenie m.in. kompetencji zbierania i analizy danych, rozpoznawania problemów, formułowania założeń projektowych i argumentowania, które ułatwią im dalszą edukację i/lub wejście na rynek pracy.

Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie I,II,III klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z całej Polski (łącznie 120 os.), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół o profilu plastycznym, poligraficznym, graficznym oraz wiążących swoją przyszłą edukację z uczelniami artystycznymi (kierunki plastyczne, graficzne, kierunki związane z projektowaniem komunikacji, designem komunikacji, itp.).

Projekt przewiduje uruchomienie sześć edycji warsztatów – cztery semestralne i dwie wakacyjne (więcej informacji w zakładce Harmonogram wsparcia)

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Wartość projektu : 141 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 137 400,50 zł

Nawigator Kariery

 

Celem projektu jest wzbogacenie usług świadczonych przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (WSE) dla podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt skierowany jest do 600 studentów/tek ostatniego rocznika studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kształcących się na wszystkich kierunkach realizowanych przez WSE. Podejmowane działania  mają na celu wsparcie studentów/tek w rozpoczęciu aktywności zawodowej i podjęciu właściwych decyzji co do własnej ścieżki rozwoju zawodowego.  Projekt umożliwi studentom udział w zindywidualizowanej ścieżce doradczej zgodnej z profilem kształcenia: konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym oraz ze specjalistą ds. przedsiębiorczości; warsztatach grupowych oraz coachingu indywidualnym, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi do diagnozowania kompetencji i potencjału studentów, zakupionych ze środków projektu.

Absolwenci biorący udział w działaniach projektowych zostaną objęci badaniem losów zawodowych.

Projekt zakłada również rozwój kompetencji 2 pracowników Biura Karier w zakresie niezbędnym do realizacji wysokiej jakości usług skierowanych do studentów/tek objętych projektem.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu III, działania 3.1., Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2019
Wartość projektu: 643 437,50 zł
Kwota dofinansowania projektu: 623 637,50 zł

 ue

 

 

Sztuka Cyfrowa - Digital Art.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 24 studentów WSE studiów I stopnia (24 studentów studiów stacjonarnych) na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia z zakresu grafika cyfrowa/ilustracje, poprzez opracowanie i realizację we współpracy z pracodawcami, innowacyjnej specjalności Digital Art, która odpowiada na zdiagnozowane potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (Analiza kwalifikacji i kompet. kluczowych dla zwiększenia szans absol. na rynku pr., Agrotec 2014) oraz jest zgodna z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji dla Małopolski 2020 (inteligentna specjalizacja 7: Przemysł kreatywny i czasu wolnego) 

Włączenie pracodawców-praktyków w proces tworzenia programu nowej specjalności, opracowanie materiałów dydaktycznych bazujących na doświadczeniach branżowych (state-of-the-art) oraz w realizację całego cyklu kształcenia w nowym zakresie i formie (udział pracod. w przeglądach, Rada Programowa, rekomendacje dla specjalności i publikacji), pozwoli Uczelni przygotować nowe kadry dla branży kreatywnej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, a tym samym przełoży się w sposób bezpośredni na realizację jednego z 4 celów szczegół. PO WER tj. podniesienie kompetencji osób uczest. w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gosp., rynku pr. i społeczeństwa. 

Nowa specjalność oferowana jest na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia cieszącym się rosnącym zainteresowaniem od momentu jej uruchomienia w 2014r i jest zorientowana praktycznie (ponad 10% wymiaru godz. wszystkich zaplanowanych działań realizowanych będzie w formie warsztatowej przez praktyków).

 Projekt pt. „Sztuka cyfrowa – Digital Art” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji projektu.
01.04.2017 - 31.12.2020.
Wartość projektu: 379 401,50 zł
Kwota dofinansowania projektu: 368 019,44 zł

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1 kolor

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE ZAKUPU MONITORÓW ORAZ TABLETÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Sztuka cyfrowa. Digital Art. Szczegółowa specyfikacja w plikach:

PLIK DOC

PLIK PDF

 

 

Lingwistyka dla Biznesu - Let’s go global

Projekt pt."Lingwistyka dla Biznesu - Let’s go global" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz dostępności międzynarodowych programów studiów stacjonarnych I stopnia oferowanych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie dla studentów cudzoziemców i studentów polskich poprzez opracowanie i realizację międzynarodowego programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Lingwistyka dla Biznesu i międzynarodowej szkoły letniej dla 15 studentów cudzoziemców i 10 studentów z Polski oraz włączenie 2 wykładowców z USA i Norwegii w prowadzenie procesu kształcenia.

Termin realizacji projektu.
01.03.2017 - 31.12.2020.
Wartość projektu: 1 399 302,00 zł
Kwota dofinansowania projektu: 1 357 322,94 zł

ue

 

 

Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog

Projekt pt. „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" jest nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką 80 uczniów/uczennic z 4 szkół ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i śląskiego poprzez realizację w wybranych szkołach 40-godzin zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć tutaj.

Stay in Touch

Projekt Stay in Touch zakłada modernizację oferty 4 uczelni - Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Polska), Athens School of Fine Arts (Grecja), Universidad de Castilla - La Mancha (Hiszpania), Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska) poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń adresowanych do studentów i wykładowców kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia w formie Międzynarodowej Szkoły Letniej i Międzynarodowej Akademii Dydaktyki oraz przygotowanie dedykowanego zestawu materiałów dydaktycznych (kursy e-learningowe, wykłady multimedialne, podcasty). W projekt zaangażowani będę nie tylko studenci i środowiska akademickie czterech uczelni, ale także przedstawiciele sektora edukacji i szkolnictwa wyższego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, NGO, media oraz eksperci branży kreaktywnej.

logostay in touch kolor

EU flag Erasmus vect POS

 • Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska)

Zazielenienie WSE

zazielenienie wse logoDzięki nowemu projektowi zamierzamy przede wszystkim rozbudować ofertę WSE w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, rozwiązań ekologicznych i ochrony środowiska w ramach działalności firm, instytucji publicznych i NGO. Chcielibyśmy przygotować fakultatywne ekomoduły zajęciowe dla naszych studentów i absolwentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Mamy zamiar wyposażyć uczestników tych kursów w wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania ekologicznych, efektywnych, kreatywnych i nowoczesnych rozwiązań w kulturze  organizacyjnej firmy/instytucji/organizacji, w której pracują lub będą pracować. Celem będzie oczywiście uczynienie macierzystego środowiska pracy bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego.

Projekt wdrażany jest w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

logosfinal 3

GRYF - nowa specjalność z zakresu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi na kierunku Lingwistyka Stosowana

GRYFCelem projektu jest rozwój i uruchomienie pierwszej w Polsce anglojęzycznej specjalności z zakresu Zarzadzania Projektami Międzynarodowymi na kierunku Lingwistyka Stosowana (SUM) w oparciu o autorska metodykę kształcenia z elementami grywalizacji i edutainment (w tym questy/webquesty, gry, symulacje).

Nowa specjalność w sposób unikalny na polskim rynku edukacyjnym rozwijać ma kompetencje językowe i kulturowe równocześnie z kompetencjami z zakresu zarzadzania, kształtowane w dotychczasowej praktyce w ramach 2 różnych kierunków studiów. W ten sposób odpowiada na potrzeby rynku pracy związane z rosnącym popytem na Project managerów z biegłą znajomością min. 2 języków obcych.

Projekt, realizowany z największym w Norwegii Buskerud and Vestfold University College, słuzyć będzie internacjonalizacji uczelni poprzez wzbogacenie oferty anglojęzycznej, rozwój kultury jakości (narzędzia zapewnienia jakości), rozwój kompetencji kadry (wizyty studyjne, warsztaty, wspólne publikacje i materiały) oraz współpracy z biznesem.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

logosfinal 3

 

E-LEARNING LAB

W ramach współpracy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera z Fundacją Motorola Solutions, realizowany jest projekt E-learning Lab.

Projekt E-learning Lab służy:

 • tworzeniu nowoczesnego i efektywnego środowiska szkoleniowego dla projektów e-learningowych,
 • możliwości zatrudniania najlepszych specjalistów do szkolenia studentów,
 • kreowaniu obszaru dyskusji, badań i innowacji w dziedzinie technologii kształcenia.

Dzięki wsparciu ze strony Motorola Solutions Foundation stworzone zostało m.in. laboratorium do e-learningu. Powstało ono głównie z myślą o słuchaczach kierunku „E-learning: projektowanie i wdrażanie” w ramach kształcenia podyplomowego. Praca w laboratorium do e-learningu pozwoli nauczycielom, studentom, a także specjalistom lepiej zrozumieć współczesne technologie, poznawać narzędzia do projektowania oraz planować, tworzyć i zarządzać szkoleniami online.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Motorola Solutions Foundation.

 

motorola solutions logo WSE cz-b

Wyjazdy pracowników WSE - Erasmus+

Każdy wykładowca oraz pracownik administracyjny Wyższej Szkoły Europejskiej uprawniony jest do uczestnictwa w programie Erasmus+.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi WSE ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (pełna lista dostępna w formularzu zgłoszeniowym).

Wykładowcy mają również możliwość wykorzystania własnych kontaktów i wyjazdu do uczelni, która nie znajduje się wśród tych wymienionych na liście powyżej, pod warunkiem, że podpisana zostanie odpowiednia umowa między tą uczelnią a WSE (wzór do pobrania poniżej). Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (do sprawdzenia w pliku poniżej), a także zatwierdzić Umowę bilateralną

Zainteresowani wykładowcy proszeni są o złożenie u kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej WSE:

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. WSE może zaprosić specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Wyjazdy pracowników WSE w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Pracownicy administracyjni zobowiązani są samodzielnie znaleźć odpowiednią instytucję przyjmującą. Może nią być uczelnia wyższa posiadająca ważną w danym roku Kartę Uczelni Erasmusa (do sprawdzenia w pliku poniżej) lub też inna instytucja, organizacja czy firma (nie może to być organ ani instytucja Unii Europejskiej).

W celu zgłoszenia pracownik administracyjny musi złożyć (wzory dokumentów do pobrania poniżej):

Zasady finansowania

Zasady finansowania określa dokument „Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych w konkursie 2017 roku” oraz Regulamin (do pobrania poniżej). Obydwa dokumenty do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje o programie i możliwości wyjazdu:

 • na stronie erasmusplus.org.pl 
 • w Dziale Współpracy Międzynarodowej WSE
  Kraków, ul. Westerplatte 11, pokój B7
  12 683 24 81/82
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EU flag Erasmus vect POS 

KSZTAŁCENIE PEŁNE WYOBRAŹNI

Kształcenie Pełne Wyobraźni Logo

Celem projektu Kształcenie Pełne Wyobraźni jest: podniesienie jakości kształcenia 240 uczniów w 4 liceach ogólnokształcących woj. małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych z użyciem ogólnodostępnej platformy Moodle.

W ramach projektu powstaną m.in.: scenariusze zajęć, wycieczki badawcze (w tym również wycieczki badawcze dla uczniów szczególnie uzdolnionych), pakiety materiałów dydaktycznych m.in.: kursy blended learning, webquesty, projekty uczniowskie, podcasty, gry, videotutoriale, zadania, ćwiczenia, krzyżówki, quizy, case study, kursy e-learningowe, czy filmy. Wszystko to, będzie znajdować się na multimedialnej platformie Moodle, dedykowanej dla uczniów i nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, działania 3.3.4, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na stronie: https://kpw.edu.pl/

PLATFORMA KSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO - WeLearning

WeLearning Logo

Celem projektu Platforma kształcenia społecznościowego – WeLearning jest: wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego. System został oparty na logice mediów społecznościowych, blended learning, narzędziach open source i zróżnicowanej ofercie kształcenia, pozwalającej uczelniom wyższym na lepsze dostosowanie swojej oferty, a co za tym idzie – popularyzację wśród Polaków filozofii uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu powstała platforma kształcenia społecznościowego. Wśród zamieszczonych tam interaktywnych materiałów dydaktycznych znajdują się m.in. kursy e-learningowe, case studies, infografiki, artykuły i filmy edukacyjne oraz prezentacje multimedialne. Powstała platforma jest miejscem, w którym użytkownicy mają możliwość nie tylko samokształcenia, ale również wymiany doświadczeń. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z szerokiej gamy innowacyjnych szkoleń stacjonarnych, e-learningowych, czy spotkań doradczo-coachingowych.

Więcej informacji na stronie: https://welearning.edu.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KSZTAŁCENIE Z PERSPEKTYWĄ II

Ksztalcenie z Perspektywa 2 LogoCelem projektu „Kształcenie z perspektywą II” jest: opracowanie i realizacja czterech kierunków studiów podyplomowych, a także programu szkoleń on-line.

Projekt skierowany jest do osób aktywnych zawodowo z obszaru całej Polski.

 Studia podyplomowe obejmują następującą tematykę:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci
 • Technologie informacyjne w marketingu
 • E-commerce 3.0
 • Multimedia i edukacja (studia w języku angielskim)

Szkolenia on-line:

 • Multimedia i edukacja
 • Bezpieczeństwem w sieci
 • Technologie informacyjne w marketingu
 • E-commerce

W ramach projektu przewidziana została również Akademia Dydaktyki oraz możliwość staży zagranicznych dla kadry dydaktycznej, a także rozbudowa infrastruktury uczelni i jej dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Absolwent – wiedza i profesjonalizm

Absolwent – wiedza i profesjonalizm projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IV, działania 4.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opis projektu:

Projekt ma na celu przygotowanie programu 3 innowacyjnych specjalności w ramach kierunku zarządzanie:

 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie wiedzą i innowacjami
 • zarządzanie w administracji publicznej

Specjalność „zarządzanie wiedzą i innowacjami” będzie współtworzona i realizowana z Euro InnoParkiem sp. z o.o.. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Europejskiej w zakresie kształtowania kluczowych kompetencji absolwentów, zgodnie z potrzebami rynku pracy i we współpracy z gospodarką w okresie od 01.04. do 31.10.2015 r. W ramach nowego kierunku zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie i poprawę jakości kształcenia. Są to: szeroko rozwinięty program studiów, współpraca Uczelni z pracodawcami oraz rozwój Biura Karier.

Cele szczegółowe:

 • Cel 1:  Zwiększenie szans 175 absolwentów kierunku Zarządzanie na integrację z rynkiem pracy, dzięki udziałowi w programie studiów realizowanym we współpracy z praktykami, programowi stażowemu, szkoleniom i doradztwu zawodowemu.
 • Cel 2:  Zwiększenie poziomu transferu wiedzy z gospodarki  i wymiana najlepszych praktyk poprzez zatrudnienie na Uczelni specjalistów z przedsiębiorstw.
 • Cel 3:  Wyrównanie szans studentów reprezentujących zróżnicowany poziom wiedzy z matematyki, z myślą o lepszym przygotowaniu ich do studiowania przedmiotów, takich jak: statystyka, mikro i makroekonomia, finanse.
 • Cel 4: Podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie nowych metod nauczania oraz systemu ewaluacji absolwentów pod kątem potrzeb pracodawców.
  Termin realizacji projektu zgodny z umową o dofinansowanie: 01.04.2011 – 31.10.2015 r.

Witaj w Programie PUAP 50+

puap logo

Weź udział w projekcie, który odpowiada na wyzwania związane z zespołami międzypokoleniowymi w firmie!

Zatrudniasz osoby 50+? Masz problem z utrzymaniem i zarządzaniem wiedzy w swojej firmie? Twoi pracownicy w różnym wieku mają trudności z komunikowaniem się w organizacji?

Międzypokoleniowe zespoły wymagają zmian w podejściu do pracowników na różnym etapie zawodowym, mogą też generować sytuacje problemowe.

Jeżeli jesteś firmą sektora MŚP, która ma przed sobą ambitne cele biznesowe, plany rozwojowe i zatrudniasz zróżnicowane wiekowo zespoły pracowników, zapraszamy do Programu PUAP 50+.

Co zyskujesz?

 • audyt dotyczący wieku, z którego dowiesz się, jakie problemy występują i które z nich mają największy wpływ na twoją organizację;
 • konsultacje ekspertów z zakresu HR i zarządzania wiekiem, którzy pomogą ci rozwiązać najistotniejsze problemy;
 • cykl darmowych szkoleń, które przygotują ciebie lub wskazaną osobę do profesjonalnego i systemowego wspierania zespołów międzypokoleniowych i osób 50 +;
 • narzędzia pozwalające lepiej wykorzystać potencjał osób 50+ i zarządzać wiekiem w organizacji;
 • filmy edukacyjne dla wszystkich pracowników, dotyczące potencjału osób 50+;
 • podręcznik dla pracodawcy/firmy o tym, jak wdrażać zarządzaniem wiekiem;
 • materiały informacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej osób 50+ przydatne również dla młodszych pracowników.

* MIĘDZYNARODOWE WSPARCIE * INNOWACJA * NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA *

Uczestnicząc w Programie masz wpływ na to, jakie narzędzia zostaną wypracowane. Całość programu jest oparta na metodologii DESIGN THINKING, co oznacza, że pracując w programie dostarczamy sporą dawkę dobrej zabawy i nauki przez doświadczenie i eksperymenty.

Do Programu zapraszamy:

 • firmy z sektora MŚP;
 • organizacje zatrudniające zespoły międzypokoleniowe, w tym osoby po 50 roku życia;
 • pracowników zajmujących się rozwojem innych, zainteresowanych własnym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji;
 • organizacje zainteresowane nowymi wyzwaniami i innowacjami w HR.

Dysponujemy jeszcze tylko kilkoma miejscami, pracę projektową zaczynamy z firmami w maju 2018. Szczegółowy plan działań dostępny jest osobom zainteresowanym Programem. Program jest dla uczestnika i firmy BEZPŁATNY.

Nie czekaj, nie zwlekaj, daj nam znać już dziś, że wchodzisz na pokład!

Program jest wspólnym przedsięwzięciem kilku organizacji – liderów w branży edukacji, szkoleń, studiów podyplomowych dla biznesu, konsultingu w obszarze rozwoju i zarządzania. Program jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu innowacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

fundusze europejskie wiedza edukacja rozwojeu flaga

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego poprzez opracowanie i realizację 40-godz. niekonwencjonalnego programu zajęć Przestrzeń publiczna zależy od nas samych służących rozbudzeniu w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Udział w opracowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Fundację Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ wspólnym programie kształcenia, opartym na aktywizujących metodach edukacyjnych, pozwoli uczestnikom projektu na wykształcenie m.in. kompetencji zbierania i analizy danych, rozpoznawania problemów, formułowania założeń projektowych i argumentowania, które ułatwią im dalszą edukację i/lub wejście na rynek pracy.

Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie I,II,III klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z całej Polski (łącznie 120 os.), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół o profilu plastycznym, poligraficznym, graficznym oraz wiążących swoją przyszłą edukację z uczelniami artystycznymi (kierunki plastyczne, graficzne, kierunki związane z projektowaniem komunikacji, designem komunikacji, itp.).

Projekt przewiduje uruchomienie sześć edycji warsztatów – cztery semestralne i dwie wakacyjne (więcej informacji w zakładce Harmonogram wsparcia)

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Wartość projektu : 141 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 137 400,50 zł