Projekty aktualne

Aktualnie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera realizuje samodzielnie lub też współpracuje przy realizacji następujących projektów:

WSE = Uczelnia 2.0

Od lipca 2018 roku nasza uczelnia realizuje projekt rozwojowy „WSE = Uczelnia 2.0”, który już na starcie został oceniony jako jeden z najlepszych w Polsce - na 100 Uczelni znalazł się na 5 miejscu w ogólnej klasyfikacji! W październiku rozpoczęli zajęcia pierwsi studenci specjalności User Experience, która jest efektem pracy zespołu merytorycznego. Specjalność to jeden z wielu rezultatów projektu,  w najbliższym czasie opracowany zostanie program nowego kierunku studiów z zakresu Game Design, który znajdzie się w ofercie edukacyjnej naszej uczelni od przyszłego roku akademickiego. Realizowany projekt umożliwił naszej uczelni realizację ambitnych celów z większym rozmachem, zakup nowego sprzętu i oprogramowań wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i jakości kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji zintegrowanych działań w zakresie:utworzenia nowego kierunku, nowej specjalności i modernizacji dotychczasowych programów kształcenia w oparciu o krajowe i regionalne potrzeby społ.-gospod, podniesienia kompetencji studentów 4 ostatnich semestrów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społecz, optymalizacji zarządzania i wsparcia zmian organizacyjnych na uczelni oraz podniesienia kompetencji kadr dydaktycznych, kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni WSE.


Zadania realizowane w projekcie:


1. Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku Game Design dla 96 osób
2. Przygotowanie i uruchomienie nowej specjalności User Exerience dla 48 osób i modyfikacja istniejących kierunków - wzbogacenie ich programów
kształcenia o nowe elementy w postaci symulacji biznesowych - gier decyzyjnych.
3. Wzmocnienie kompetencji studentów (4 ostaniach semestrów nauki) w kontekście potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie i kraju.
4. Poniesienie kompetencji kadry dydaktycznej WSE poprzez realizację szkoleń/konferencji (w tym zagranicznych).
5. Poniesienie kompetencji zarządczych kadry zarządzającej i administracyjnej WSE
6. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i utworzenie otwartych zasobów edukacyjnych (platforma edukacyjna).
Dzięki realizacji w/w zadań wzmocniony zostanie proces kształcenia na WSE co wpłynie pozytywnie na jego jakość, wzmocniony zostanie potencjał zarządczy i
dydaktyczny uczelni. W efekcie realizacji projektu nastąpi wzrost zainteresowania szkolnictwem wyższym.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 30.06.2022
Wartość projektu: 7 720 136,53 zł
Kwota dofinansowania: 7 487 736,53 zł

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt „WSE = Uczelnia 2.0 ” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Nawigator Kariery

Celem projektu jest wzbogacenie usług świadczonych przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (WSE) dla podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt skierowany jest do 600 studentów/tek ostatniego rocznika studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kształcących się na wszystkich kierunkach realizowanych przez WSE. Podejmowane działania  mają na celu wsparcie studentów/tek w rozpoczęciu aktywności zawodowej i podjęciu właściwych decyzji co do własnej ścieżki rozwoju zawodowego.  Projekt umożliwi studentom udział w zindywidualizowanej ścieżce doradczej zgodnej z profilem kształcenia: konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym oraz ze specjalistą ds. przedsiębiorczości; warsztatach grupowych oraz coachingu indywidualnym, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi do diagnozowania kompetencji i potencjału studentów, zakupionych ze środków projektu.

Absolwenci biorący udział w działaniach projektowych zostaną objęci badaniem losów zawodowych.

Projekt zakłada również rozwój kompetencji 2 pracowników Biura Karier w zakresie niezbędnym do realizacji wysokiej jakości usług skierowanych do studentów/tek objętych projektem.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu III, działania 3.1., Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2019
Wartość projektu: 643 437,50 zł
Kwota dofinansowania projektu: 623 637,50 zł

 ue

 

Sztuka Cyfrowa - Digital Art.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 24 studentów WSE studiów I stopnia (24 studentów studiów stacjonarnych) na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia z zakresu grafika cyfrowa/ilustracje, poprzez opracowanie i realizację we współpracy z pracodawcami, innowacyjnej specjalności Digital Art, która odpowiada na zdiagnozowane potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (Analiza kwalifikacji i kompet. kluczowych dla zwiększenia szans absol. na rynku pr., Agrotec 2014) oraz jest zgodna z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji dla Małopolski 2020 (inteligentna specjalizacja 7: Przemysł kreatywny i czasu wolnego). 

Włączenie pracodawców-praktyków w proces tworzenia programu nowej specjalności, opracowanie materiałów dydaktycznych bazujących na doświadczeniach branżowych (state-of-the-art) oraz w realizację całego cyklu kształcenia w nowym zakresie i formie (udział pracod. w przeglądach, Rada Programowa, rekomendacje dla specjalności i publikacji), pozwoli Uczelni przygotować nowe kadry dla branży kreatywnej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, a tym samym przełoży się w sposób bezpośredni na realizację jednego z 4 celów szczegół. PO WER tj. podniesienie kompetencji osób uczest. w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gosp., rynku pr. i społeczeństwa. 

Nowa specjalność oferowana jest na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia cieszącym się rosnącym zainteresowaniem od momentu jej uruchomienia w 2014r i jest zorientowana praktycznie (ponad 10% wymiaru godz. wszystkich zaplanowanych działań realizowanych będzie w formie warsztatowej przez praktyków).

Projekt pt. „Sztuka cyfrowa – Digital Art” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.04.2017 - 31.12.2020.
Wartość projektu: 379 401,50 zł 
Kwota dofinansowania projektu: 368 019,44 zł

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1 kolor

 

 

 

 

 

 

 

Lingwistyka dla Biznesu - Let’s go global

Projekt pt."Lingwistyka dla Biznesu - Let’s go global" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz dostępności międzynarodowych programów studiów stacjonarnych I stopnia oferowanych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie dla studentów cudzoziemców i studentów polskich poprzez opracowanie i realizację międzynarodowego programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Lingwistyka dla Biznesu i międzynarodowej szkoły letniej dla 15 studentów cudzoziemców i 10 studentów z Polski oraz włączenie 2 wykładowców z USA i Norwegii w prowadzenie procesu kształcenia.

Termin realizacji projektu.
01.03.2017 - 31.12.2020.
Wartość projektu: 1 399 302,00 zł
Kwota dofinansowania projektu: 1 357 322,94 zł

ue

 

 

Stay in Touch

Projekt Stay in Touch zakłada modernizację oferty 4 uczelni - Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Polska), Athens School of Fine Arts (Grecja), Universidad de Castilla - La Mancha (Hiszpania) oraz Wyższej Szkoły Informatyki I Zarządzania w Rzeszowie (Polska) poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń adresowanych do studentów i wykładowców kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia w formie Międzynarodowej Szkoły Letniej i Międzynarodowej Akademii Dydaktyki oraz przygotowanie dedykowanego zestawu materiałów dydaktycznych (kursy e-learningowe, wykłady multimedialne, podcasty). W projekt zaangażowani będę nie tylko studenci i środowiska akademickie czterech uczelni, ale także przedstawiciele sektora edukacji i szkolnictwa wyższego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, NGO, media oraz eksperci branży kreaktywnej.

logostay in touch kolor

EU flag Erasmus vect POS

 • Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska)

Studiuj w WSE! – kampania reklamowa skierowana do obcokrajowców czasowo przebywających w Polsce

Projekt zakłada zrealizowanie do maja 2019 r. profesjonalnej kampanii promocyjnej skierowanej do obcokrajowców przebywających w Polsce w celu upowszechnienia przez nich informacji o ofercie WSE i warunkach studiowania w Polsce osobom za granicą lub skorzystania przez nich samych z oferty uczelni, wzbogacenie zasobów promocyjnych WSE o materiały reklamowe dotyczące oferty WSE i warunków studiowania w Polsce przygotowane w 4 wersjach językowych.

Instytucja nadzorujaca projekt -  NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)
Okres realizacji projektu: 1.11.2018-31.05.2019
Wartość projektu: 100 000,00 zł 

 

K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02

 • Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska)

Welcome to TEU! - advertising campaign addressed to foreigners temporarily staying in Poland

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych WSE w obszarze obsługi zagranicznych studentów oraz kadry akademickiej. Projekt jest bezpośrednio dedykowany kadrze dydaktycznej i administracyjnej WSE, a także studentom i pracownikom dydaktycznym zza granicy.

a. Osoby bezpośrednio zaangażowane w obsługę studentów i kadry z zagranicy do 10 pracowników WSE (Dział Współpracy Międzynarodowej, Biuro Karier, Dział Marketingu i Rekrutacji, Dziekanat i dydaktycy WSE)

b. Rocznie w WSE studiuje ok. 60 osób z zagranicy, dodatkowo około 100 cudzoziemców bierze udział w tzw. Szkołach Letnich i 6-12 osob przyjeżdza na stypendia w ramach programu ERASMUS+.

c. Kadra dydaktyczna WSE pochodząca z zagranicy to około 20-30 osób rocznie.

Pośrednio wsparciem w projekcie objęci zostaną studenci polscy WSE - szczególnie w ramach kreowania środowiska przyjaznego wielokulturowości. Zaplanowana jest realizacja zadań z zakresu: specjalistycznego wsparcia szkoleniowego dla kadry (językowego i obsługowego), przygotowania organizacyjnego Wyższej Szkoły Europejskiej do obsługi zagranicznych gości (w tym m.in.: standardy przygotowania i dystrybucji aktów wewnętrznych, systemu anglojęzycznego oznakowania budynkówi pomieszczeń), rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją "w domu" (poprzez budowanie relacji międzynarodowych i organizację międzynarodowych konferencji) po kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i społecznym WSE.

 

Do kluczowych rezultatów zaplanowanych działań należą:

 

- specjalistyczne wsparcie szkoleniowe z języka angielskiego i rosyjskiego dla kadry akademickiej i dydaktycznej WSE;

- profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi klienta zagranicznego;

- przetłumaczenie na język angielski aktów wewnętrznych Uczelni;

- opracowanie informatora dla osób zza granicy;

- przygotowanie tutoriali filmowych;

- przygotowanie anglojęzycznych oznakowani budynków i pomieszczeń WSE;

- opracowanie gry anglojęzycznej;

- organizację 2 konferencji międzynarodowych;

- organizacja cyklicznych spotkań interkulturowych.

 

Instytucja nadzorujaca projekt -  NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Okres realizacji projektu: 05.11.2018 - 31.10.2020

Wartość projektu: 307 270,0 zł 

K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02

 • Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska)

Program Utrzymania aktywności zawodowej 50+ ( PUAP 50+ )

puap logo

Weź udział w projekcie, który odpowiada na wyzwania związane z zespołami międzypokoleniowymi w firmie!

Zatrudniasz osoby 50+? Masz problem z utrzymaniem i zarządzaniem wiedzy w swojej firmie? Twoi pracownicy w różnym wieku mają trudności z komunikowaniem się w organizacji?

Międzypokoleniowe zespoły wymagają zmian w podejściu do pracowników na różnym etapie zawodowym, mogą też generować sytuacje problemowe.

Jeżeli jesteś firmą sektora MŚP, która ma przed sobą ambitne cele biznesowe, plany rozwojowe i zatrudniasz zróżnicowane wiekowo zespoły pracowników, zapraszamy do Programu PUAP 50+.

Co zyskujesz?

 • audyt dotyczący wieku, z którego dowiesz się, jakie problemy występują i które z nich mają największy wpływ na twoją organizację;
 • konsultacje ekspertów z zakresu HR i zarządzania wiekiem, którzy pomogą ci rozwiązać najistotniejsze problemy;
 • cykl darmowych szkoleń, które przygotują ciebie lub wskazaną osobę do profesjonalnego i systemowego wspierania zespołów międzypokoleniowych i osób 50 +;
 • narzędzia pozwalające lepiej wykorzystać potencjał osób 50+ i zarządzać wiekiem w organizacji;
 • filmy edukacyjne dla wszystkich pracowników, dotyczące potencjału osób 50+;
 • podręcznik dla pracodawcy/firmy o tym, jak wdrażać zarządzaniem wiekiem;
 • materiały informacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej osób 50+ przydatne również dla młodszych pracowników.

* MIĘDZYNARODOWE WSPARCIE * INNOWACJA * NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA *

Uczestnicząc w Programie masz wpływ na to, jakie narzędzia zostaną wypracowane. Całość programu jest oparta na metodologii DESIGN THINKING, co oznacza, że pracując w programie dostarczamy sporą dawkę dobrej zabawy i nauki przez doświadczenie i eksperymenty.

Do Programu zapraszamy:

 • firmy z sektora MŚP;
 • organizacje zatrudniające zespoły międzypokoleniowe, w tym osoby po 50 roku życia;
 • pracowników zajmujących się rozwojem innych, zainteresowanych własnym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji;
 • organizacje zainteresowane nowymi wyzwaniami i innowacjami w HR.

Dysponujemy jeszcze tylko kilkoma miejscami, pracę projektową zaczynamy z firmami w maju 2018. Szczegółowy plan działań dostępny jest osobom zainteresowanym Programem. Program jest dla uczestnika i firmy BEZPŁATNY.

Nie czekaj, nie zwlekaj, daj nam znać już dziś, że wchodzisz na pokład!

Program jest wspólnym przedsięwzięciem kilku organizacji – liderów w branży edukacji, szkoleń, studiów podyplomowych dla biznesu, konsultingu w obszarze rozwoju i zarządzania. Program jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu innowacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

fundusze europejskie wiedza edukacja rozwojeu flaga

Zaprojektuj przestrzeń

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego poprzez opracowanie i realizację 40-godz. niekonwencjonalnego programu zajęć Przestrzeń publiczna zależy od nas samych służących rozbudzeniu w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Udział w opracowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Fundację Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ wspólnym programie kształcenia, opartym na aktywizujących metodach edukacyjnych, pozwoli uczestnikom projektu na wykształcenie m.in. kompetencji zbierania i analizy danych, rozpoznawania problemów, formułowania założeń projektowych i argumentowania, które ułatwią im dalszą edukację i/lub wejście na rynek pracy.

Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie I,II,III klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z całej Polski (łącznie 120 os.), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół o profilu plastycznym, poligraficznym, graficznym oraz wiążących swoją przyszłą edukację z uczelniami artystycznymi (kierunki plastyczne, graficzne, kierunki związane z projektowaniem komunikacji, designem komunikacji, itp.).

Projekt przewiduje uruchomienie sześć edycji warsztatów – cztery semestralne i dwie wakacyjne (więcej informacji w zakładce Harmonogram wsparcia)

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Wartość projektu : 141 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 137 400,50 zł

Studiuj dualnie w WSE

Projekt przewiduje utworzenie nowego kierunku Zarządzanie strategiczne, specjalność analiza procesów w biznesie.

Instytucja nadzorujaca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.10.2022
Wartość projektu: 2 390 000 zł

FE POWER poziom pl 1 rgb

Uniwersytet Młodego Studenta

Projekt zakłada wsparcie rozwoju u 435 uczniów/uczennic (w wieku 6-18 lat) kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa poprzez przygotowanie i realizację programu kształcenia Uniwersytet Młodego Studenta.

Instytucja nadzorująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Okres realizacji projektu: 1.11.2018 - 31.08.2021
Wartość projektu: 902 681,25zł

FE POWER poziom pl 1 rgb

Uczelnia nowych możliwości - nowy projekt rozwojowy WSE

Wzmocnienie potencjału i jakości kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera poprzez realizację zintegrowanych działań w zakresie: poniesienia kompetencji kadry WSE i studentów, uruchomienia nowej specjalności, modernizację narzędzi informatycznych uczelni

Instytucja nadzorujaca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2.09.2019-31.08.2023
Wartość projektu: 2 704 413,60 zł

 

FE POWER poziom pl 1 rgb