Projekty studenckie

Działalność studencka rozwija się nie tylko w kołach naukowych. Równie często niezwykłe inicjatywy rodzą się poza ich strukturami. Nasza uczelnia stara się wspierać każdą działalność, zarówno w kwestii finansowej, jak i merytorycznej. Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia naszych studentów pokazują bowiem, że najistotniejszy jest dobry pomysł i chęć działania.

Poniżej prezentujemy przegląd wybranych projektów studenckich WSE zrealizowanych w przeciągu ostatnich kilku lat:

Projekty zorganizowane w ramach konkursu „Kreatywny student”

„Kreatywny student” to konkurs organizowany co roku przez Wyższa Szkołę Europejską. Jego głównym założeniem jest wspieranie aktywności studentów i umożliwienie im realizacji własnych pomysłów. Projekt może dotyczyć wszystkiego, co związanie jest z uczelnią, zainteresowaniami i aktywnością studencką. Złożone projekty są ocenione przez komisję, a trzy najlepsze otrzymują dofinansowanie ze środków własnych uczelni, a tym samym dostają niepowtarzalną możliwość ich realizacji.

A Ty? Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie na naszej Uczelni? Zapoznaj się więc z Regulaminem i złóż wniosek o finansowe wsparcie swojego pomysłu. Ale koniecznie zrób to w porozumieniu z którymś z naszych Kół Naukowych. Sprawdź też co robił, robi i ma zamiar zrobić nasz Samorząd.

Najciekawsze projekty:

ENDO – biegająca endorfina

Celem projektu „ENDO - biegająca endorfina" była promocja wspólnego biegania, jako aktywności dającej motywację oraz uczącej systematyczności i wytrwałości w dążeniu i osiąganiu celów. Projekt zakładał stworzenie Teamu Biegowego WSE, wspólne treningi i starty w zawodach. Team biegowy WSE uczestniczył w biegu juwenaliowym, XIX biegu Samorządowym oraz w Cracovia INTERRUN 2009.

MS PROJECT – zarządzaj swoim życiem

Projekt „MS - Project - zarządzaj swoim życiem" zakładał podniesienie kompetencji uczestników w zakresie obsługi i wykorzystania programu MS Project, pozwalającego na planowanie i śledzenie etapów rozwoju projektu. W ramach projektu odbyły się cztery spotkania, łączące w sobie wprowadzenie teoretyczne – wykłady oraz warsztaty. Projekt został zrealizowany we współpracy z Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oraz krakowską grupą regionalną Stowarzyszenia International Project Management Association Polska.

Projekt SMART PM

W ramach projektu został przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Odbyły się one w formie weekendowych wykładów i zajęć warsztatowych. Projekt w szczególności skierowany był do studentów oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką związaną z project management.

First Aid Kit

Celem projektu „First Aid Kit” było przeszkolenie  studentów z zakresu negocjacji, współpracy i motywacji, a także wydanie publikacji w formie drukowanej oraz elektronicznej prezentującej kluczowe zagadnienia (porady z zakresu tematyki omawianej na warsztatach, zasady efektywnego działania grup studenckich, rekomendacje, dobre praktyki). W ramach projektu zrealizowany został cykl warsztatów dla studentów WSE i innych krakowskich uczelni, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie zarządzania organizacją studencką.

Gra fotograficzna

W ramach projektu „Gra fotograficzna" utworzonych zostało dziesięć dwuosobowych drużyn studenckich, których zadaniem było odszukanie konkretnych miejsc w mieście. W każdym z nich uczestnicy wykonywali zdjęcie i otrzymywali dalsze wskazówki, które poprowadziły ich do następnego miejsca, wyznaczonego przez organizatorów. Grę zakończyło wspólne spotkanie oraz wystawa zdjęć przedstawiających Kraków.

Nakręceni

Celem projektu było umożliwienie innym studentom zapoznania się z twórczością filmową od praktycznej strony oraz rozpowszechnienie szeroko pojętej kinematografią. Studenci WSE mieli okazję uczestniczyć w warsztatach scenopisarskich, aktorskich, reżyserskich oraz operatorskich i montażu. Sprawdzali swoje siły w praktyce, realizując własny film na podstawie swojego scenariusza. Zwieńczeniem projektu był oficjalny pokaz etiudy na auli WSE połączony z przeglądem innych etiud filmowych.

Projekt „Sportowa integracja”

Celem projektu było utworzenie sekcji unihokeja oraz budowanie wizerunku Uczelni jako miejsca rozwoju pasji. Unihokej jako gra zespołowa uczy współpracy w grupie, komunikacji grupowej, a także zdrowego współzawodnictwa. Ponadto uczestnictwo w treningach sportowych pomaga lepiej zarządzać czasem (podział czasu nauka-sport tj. także organizowanie dogodnych terminów treningów dla całego zespołu) oraz umiejętności funkcjonowania w szerszej społeczności. 

Akademia Służby Publicznej

To projekt mający na celu upowszechnienie idei służby publicznej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wartości z nimi związanych wśród ludzi, którzy poprzez swoje praktyczne zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju państwa, a także społeczeństwa polskiego. Akademia Służby Publicznejbyła programem szkoleniowymprzygotowującym studentów, absolwentów oraz wszystkich osób związanych z sektorem publicznym do działalności o wysokim standardzie merytorycznym i etycznym na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w ramach służby publicznej. Uczestnicy brali udział w spotkaniach z osobami piastującymi wysokie stanowiska w najważniejszych instytucjach państwowych i międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, a także z autorytetami w dziedzinie służby publicznej, kultury, samorządności i polityki.

Projekty dofinansowane ze środkow Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Projekt „Kosowo – Wyzwanie współczesnego świata”

Celem działań była przede wszystkim analiza bieżącej sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej w Kosowie. Opierała się ona głównie na szeregu spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji międzynarodowych, rządu Kosowa i Polski. W ramach powyższych działań nawiązana została współpraca z takimi organizacjami i instytucjami, m.in.: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, COHU!, Uniwersytetem w Prisztinie i Uniwersytetem w Mitrovicy. Zasadniczą częścią projektu była międzynarodowa konferencja „Kosowo – niechciane dziecko Europy?”, której głównym tematem była przyszłość Republiki Kosowa.

„Holandia spotyka Polskę”

W ramach inicjatywy studenckiej do Krakowa przyjechało 18 studentów z Holandii, którzy odkrywali uroki miasta, a także poznawali polską historię, kulturę i zwyczaje. Jednocześnie przekazali oni studentom WSE ciekawe informacje o kulturze i historii Holandii. Fundatorem projektu było Ministerstwo Spraw Zagranicznych -  Departament Współpracy Rozwojowej.

„Na drogach i bezdrożach wolności”

To projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Promocja wiedzy o Polsce”. W trakcie projektu grupa uczestników z Ukrainy spotkała się z polskimi działaczami społecznymi, którzy brali aktywny udział w procesie przemian demokratycznych w naszym kraju. Powstała również publikacja, wystawy fotograficzne oraz liczne prezentacje multimedialne i materiały szkoleniowe. Zorganizowana została również konferencja dla międzynarodowej publiczności, mediów, pracowników akademickich oraz młodzieży szkół średnich.

„Szermierze dla Palestyny II”

To projekt będący kontynuacją wcześniej podejmowanych działań - Szermierze dla Palestyny I oraz Obywatelska Palestyna, których zasadniczym celem było unowocześnienie i sprofesjonalizowanie Palestyńskiej Federacji Szermierczej. Przedsięwzięcie zakończyło się największymi w historii Autonomii Palestyńskiej zawodami o Mistrzostwo Palestyny.  Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Inne formy zaangażowania studentów WSE

Stowarzyszenie Antytotalitarne – Krzyk Wolności

Krzyk Wolności był długofalowym projektem mającym na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie niesie totalitaryzm. Celem działalności stowarzyszenia było m.in. uświadomienie społeczeństwu posiadanych praw i obowiązków, a także zrozumienie konieczności budowania państwa przez samych obywateli. Działalność stowarzyszenia skierowana była do studentów z krajów objętych  totalitaryzmem, szczególnie tych, którzy nie mieli możliwości samodzielnego działania.

Centrum Wolontariatu WSE

Celem działalności Centrum Wolontariatu WSE była popularyzacja postaw prospołecznych wśród studentów uczelni. Postawy te stymulowane były poprzez: pośrednictwo w dotarciu do potrzebujących, wspieranie inicjatyw dążących do udzielenia wsparcia finansowego bądź rzeczowego potrzebującym oraz realizację projektów przy współpracy z innymi partnerami w obszarze działalności prospołecznej.