Projekty zrealizowane

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie zrealizowała następujące projekty:


B+R= € Nauki społeczne dla gospodarki

Projekt „B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki” realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie skierowany jest przede wszystkim do pracowników instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych. W jego ramach chcemy na konkretnych przykładach pokazać, że wyniki badań szeroko pojmowanych nauk społecznych (np. socjologii, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania) przekładają się na realizację celów gospodarczych.

Większość projektów dotyczących współpracy środowiska naukowego i gospodarki odnosi się do tzw. life sciences lub nauk inżynieryjnych, choć wymiana wiedzy i doświadczenia jest przecież możliwa także w innych obszarach. Naszego myślenia o transferze wiedzy i podejmowanych w jego konsekwencji działań nie powinniśmy redukować do schematu: laboratorium naukowe – przemysł. Współpraca nauk społecznych i gospodarki to działalność o obopólnych korzyściach, a projekty badawcze mogą przynosić naukowcom nie tylko satysfakcję intelektualną, ale i finansową.

Strona internetowa projektu: www.bepluser.pl

Projekt „B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” na podstawie dofinansowania nr UDA-POKL.04.02.00-00-132/09-00.

BRing. Nauki społeczne dla gospodarki

BRing Logo

„BRing. Nauki społeczne dla gospodarki”, który skierowany był do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych w całej Polsce, specjalizujących się w naukach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych.

Projekt zakładał realizację 4-modułowych, 64-godzinnych szkoleń dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z podmiotami otoczenia gospodarczego (I, II i III sektor) oraz programu staży badawczych mających na celu realizację Innowacyjnych Projektów Badawczych adresowanych do biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Łącznie w projekcie przeszkolono 178 osób w 10 największych miastach akademickich oraz zrealizowano 53 staże (sukcesem projektu jest objęciem programem szkoleń i staży większej liczby osób niż założono we wniosku aplikacyjnym). Kwota regrantingu w postaci wynagrodzeń stażowych wynosiła 636 tys. zł (36% całości budżetu projektu).

Czas na pracę – praca na czas

EQUAL logo

Projekt „Czas na pracę – praca na czas” został zrealizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Organizacją Zarządzającą projektem było Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Wyższa Szkoła Europejska jako partner wchodziła w skład konsorcjum krajowego realizującego projekt.

Celem projektu było: wyeliminowanie barier w korzystaniu przez sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku pracy i jednocześnie ułatwienie integracji lub reintegracji tych osób z rynkiem pracy. W sytuacji wzrostu zapotrzebowania na siłę roboczą, wynikającego np. z konieczności obsługi większej ilości zamówień, urlopów i zwolnień lekarskich stałej kadry pracowniczej, skutecznym rozwiązaniem może okazać się wykorzystanie pracy tymczasowej.

Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej

Dialog Społeczny logo

Projekt „Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej” został zrealizowany w na zasadzie współpracy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Lider projektu) i Fundacji Instytut Karpacki (Partner projektu). Projekt trwał od września 2008 do września do 2009.

Celem projektu było: zbadanie kondycji, barier i możliwości rozwoju sektorowego dialogu społecznego w Polsce, oraz sformułowanie potrzeb i oczekiwań stron dialogu społecznego – pracodawców i pracowników - możliwych płaszczyzn porozumień i wspólnych interesów. W ramach projektu przeprowadzono zarówno wywiady jakościowe, jak i ilościowe z przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas czterech konferencji w Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Warszawie. Końcowy rezultat projektu stanowi raport. Do pobrania: tutaj

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzi, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego.

Europejskie certyfikaty językowe szansą na lepszą pozycję zawodową

Projekt „Europejskie certyfikaty językowe szansą na lepszą pozycję zawodową" stanowił ofertę kursów językowych skierowaną do pracujących osób z terenu powiatów: krakowskiego (powiat ziemski i grodzki), myślenickiego, proszowskiego oraz wielickiego. W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach z języka angielskiego, francuskiego. niemieckiego oraz rosyjskiego. Kursy prowadzone były na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Program kursów (140 godzin nauki) obejmował egzamin certyfikujący TELC (The European Language Certficates). Koszt przystąpienia do egzaminu został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ofercie dydaktycznej uczelni znajduję się szeroki zakres kierunków kładących nacisk na kształcenie w językach obcych, jak filologia angielska – lingwistyka stosowana, komunikacja międzykulturowa w biznesie, studia z tłumaczeń, studia sinologia, turkologia, hebraistyka, a także studia z komunikacji w mediach.

Projekt został współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym

Ewaluacja Logo

Celem projektu było: opracowanie, wydanie, a także upowszechnienie podręcznika dotyczącego ewaluacji wraz z materiałami dydaktycznymi pokazującymi dobre praktyki (case studies) oraz przygotowanie, na bazie przeprowadzonej analizy potrzeb, ram programowych nowej specjalizacji z zakresu ewaluacji na studiach magisterskich oraz udoskonalenie istniejącej oferty studiów podyplomowych.

Projekt miał także na celu zbudowanie trwałych relacji oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi procesami ewaluacji w administracji publicznej oraz wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego Wyższej Szkoły Europejskiej jako lidera w kształceniu przyszłych kadr administracji publicznej.

Studia zarządzanie wraz z powiązanymi kierunkami studiów stanowią bardzo mocną ofertę edukacyjną WSE, ukierunkowaną na preferencje i potrzeby przyszłych studentów, a przede wszystkim absolwentów uczelni wyższej w Krakowie.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Środki Przejściowe 2005 - Wielosektorowy Projekt Wzmocnienia Zdolności Administracyjnych - Komponent 6 „Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym”.

Konkurencyjna firma – studia podyplomowe dla przedsiębiorców

Projekt „Konkurencyjna firma” zakładał dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw na 4 kierunkach: Komunikacja w biznesie, Małe o średnie przedsiębiorstwa w UE, Technologie informatyczne w zarządzaniu firmą (e-biznes), Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Celem projektu było: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników sektora MŚP, aktualizacja ich wiedzy oraz dostosowanie umiejętności do wymagań rynku. Jednocześnie udział w studiach stworzył przedsiębiorcom możliwość nawiązania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń.

WSE posiada jedną z najbogatszych ofert edukacyjnych w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych w Krakowie.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet II Działanie 2.3 schemat a - "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki".

Lider Nowej Gospodarki

Projekt „Lider Nowej Gospodarki” powstał w oparciu o Raport o stanie sektora MSP w Polsce opracowany przez PARP w 2008 roku. Według wspomnianego raportu istniało wówczas duże zapotrzebowanie firm na dobrze wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo przedstawiciele firm wskazywali, że inną barierą w rozwoju firm był brak doświadczenia w stosowaniu technologii internetowych.

Celem projektu była: poprawa zdolności adaptacyjnych oraz wzmocnienie pozycji na rynku pracy przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie całej Polski. Dofinansowane studia podyplomowe miały przełożyć się na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz poziomu ich aktywności. Słuchacze mieli możliwość korzystania z nowych technologii, zasobów internetowych oraz mobilnych.

Dofinansowane zostały następujące kierunki studiów podyplomowych: Marketing w sieci (marketing internetowy), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), Lider Biznesu (studia biznesowe), Tłumaczenia audiowizualne (studia z tłumaczeń Kraków),Technical writing.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.1.1. "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach".

Młody przedsiębiorca - trzy kroki w świat biznesu

Projekt „Młody przedsiębiorca – trzy kroki w świat biznesu” to oferta szkoleń grupowych, doradztwa indywidualnego oraz wsparcia kapitałowego skierowana do młodych, przedsiębiorczych ludzi, których wiek nie przekraczał 25 lat i nie byli oni zarejestrowani jako bezrobotni.

Celem projektu była: pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz zapewnienie nowym firmom kompleksowego wsparcia informacyjnego, doradczego i finansowego. Organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dostarczyła uczestnikom projektu wiedzy w tym zakresie. Konsultacje pozwoliły na dopracowanie biznesplanów oraz w późniejszym czasie na pomoc w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Nabyta wiedza oraz wsparcie pomostowe pozwoliło uczestnikom pokonać najczęstsze bariery, które mogli napotkać na początku prowadzenia działalności.

Wysokie kompetencje edukacji biznesowej w WSE – uczelni wyższej w Krakowie, potwierdza także prowadzenie kierunków studiów takich jak studia z zarządzania przedsiębiorstwem, studia e-commerce, studia z handlu w sieci, studia z tworzenia startupów, studia ze sprzedaży czy studia z logistyki.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

MMMP@ Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w sieci

Marketing w Sieci Logo

Projekt „MMMP@ - Małopolskie Małe i Mikro Przedsiębiorstwa w sieci” został skierowany do przedsiębiorców, którzy chcieli zwiększyć konkurencyjność swojej firmy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu marketingu (marketingu internetowego). W projekcie uczestniczyli właściciele oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (łącznie 240 osób). Uczestnicy podczas 80 godzinnych szkoleń zdobyli wiedzę i umiejętności, które pozwalają im na skuteczne promowanie firmy w sieci oraz rozszerzanie oferty usług dostępnych poprzez Internet.

Projekt został oceniony jako najlepszy spośród wszystkich wniosków złożonych w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach działania 8.1.1 PO KL (działanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

MMMP@ Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w sieci 2

Marketing w Sieci 2 Logo

Projekt „MMMP@ - Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w sieci 2” to przedsięwzięcie będące kontynuacją projektu MMMP@1. Zakładał realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie i skierowany był do małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach szkoleń pracownicy przedsiębiorstw podnosili swoje kompetencje w obszarze marketingu w sieci (Podstawy e-marketingu, Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach, e-PR, Zarządzanie stronami www i usability, Prawne aspekty Internetu, E-commerce, Grafika komputerowa, Start-up’y, e-HR).

Celem projektu było przygotowanie przez uczestników projektu strategii rozwoju firmy w sieci. Proces dydaktyczny wspierały konsultacje z ekspertami, BarCampy czyli spotkania warsztatowo-panelowe, kursy e-learningowe oraz studia przypadków.

Patronat nad projektem objęło: Interactive Advertising Bureau, edisonda oraz hanbright.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Parasolowy

Parasol Logo

„Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy – Projekt Parasolowy. Projekt powstałwe współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania 50 instytucji działających na rynku pracy województwa małopolskiego. Istotą projektu była wymiana najlepszych praktyk w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zaproszone zostały instytucje uprawnione do wnioskowania o środki EFS.

Efektem realizacji projektu było stworzenie trwałych podstaw współpracy instytucjonalnej, nowe projekty partnerskie oraz publikacja skierowana do beneficjentów programu EFS „Poradnik projektodawcy”.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła menadżera

Projekt „Szkoła menadżera – szkolenia z zakresu zarządzania projektami” oferta stanowił ofertę szkoleń dla osób pracujących z terenu województwa małopolskiego z zakresu Project Management. Projekt przewidywał 4 edycje szkoleń. Każda edycja obejmowała łącznie 88 godzin z zakresu przygotowania, realizacji, rozliczania projektu. Integralną częścią projektu były „konsultacje projektowe”, które pozwoliły uczestnikom na opracowanie planu wdrożenia projektu, czy przedsięwzięcia.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Visegrad energy market 2020 - at the forefront of the EU

Okres realizacji: wrzesień 2015 – grudzień 2016

Projekt polega na:

 • analizie polityk i systemów energetycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, z uwzględnieniem polityki energetyczno-klimatycznej UE
 • analizie rynków energii (gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło) w państwach Grupy Wyszehradzkiej (perspektywa 2015)
 • przedstawieniu najlepszych praktyk, z uwzględnieniem rozwiązań nordyckich, oraz wypracowaniu rekomendacji dla rozwoju i wzmocnienia jednolitego rynku energii na obszarze Grupy Wyszehradzkiej (perspektywa 2020)

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 seminariów eksperckich (Kraków, Praga, Bratysława, Budapeszt, Kraków), a całość prac merytorycznych zostanie opublikowanych w formie monografii naukowej.

Konsorcjum partnerskie:

 • Centrum Badań i Analiz WSE (Polska, koordynator prac)
 • EUROPEUM Institute for European Policy (Czechy)
 • Center for European and North Atlantic Affairs (Słowacja)
 • Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Węgry)

 

Zarządzanie projektami - nowe możliwości

 

Program szkoleniowy projektu „Zarządzanie Projektami – nowe możliwości” obejmował 64 godziny i był podzielony na 6 bloków tematycznych. Szkolenia prowadzone były przez doświadczonych trenerów. Większość zajęć prowadzono zgodnie z metodyką IPMA, mając na uwadze zapoznanie uczestników szkoleń z uniwersalnymi technikami i narzędziami zarządzania projektami uwzględniając również poszczególne kompetencje techniczne, behawioralne i kontekstowe.

Celem projektu było rozwinięcie wśród jego uczestników kompetencji miękkich tj. umiejętności delegowania zadań, zaangażowania, motywacji, otwartości, czy kreatywności. Projekt zakładał również wzbogacenie kompetencji kontekstowych tj. wsparcia orientacji na projekty. Uczestnicy zapoznając się z metodyką zarządzania projektami goli wykorzystać nowe techniki i narzędzia w swojej codziennej pracy.

Projekt wspłfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zazielenienie WSE

zazielenienie wse logoDzięki nowemu projektowi zamierzamy przede wszystkim rozbudować ofertę WSE w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, rozwiązań ekologicznych i ochrony środowiska w ramach działalności firm, instytucji publicznych i NGO. Chcielibyśmy przygotować fakultatywne ekomoduły zajęciowe dla naszych studentów i absolwentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Mamy zamiar wyposażyć uczestników tych kursów w wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania ekologicznych, efektywnych, kreatywnych i nowoczesnych rozwiązań w kulturze  organizacyjnej firmy/instytucji/organizacji, w której pracują lub będą pracować. Celem będzie oczywiście uczynienie macierzystego środowiska pracy bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego.

Projekt wdrażany jest w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

logosfinal 3

E-Government 2.0 w praktyce

Celem projektu “E-Government 2.0 w praktyce” jest: stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu kształcenia dotyczącego e-Government, który stanowić będzie nową jakość w szkolnictwie wyższym zarówno na poziomie nauczanych treści (wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez administrację, e-partycypacja itp.), jak i stosowanych narzędzi dydaktycznych.

 

Konsorcjum realizujące projekt:

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (lider konsorcjum)
 • Instytut Aurea Libertas
 • Uniwersytet Techniczny w Tallinie
 • Friendly Social Ltd.

Założenia projektu:

 • W ramach wydarzeń upowszechniających przewidziano udział przedstawicieli sektora szkolnictwa wyższego, mediów, adm. rządowej i samorządowej, NGO – łącznie ok. 30 os w seminarium, 50 os w konferencji. W ramach planowanej szkoły letniej: udział ok 20 studentów. Z uwagi na sposób udostępniania materiałów dydaktycznych grupa odbiorców obejmie dodatkowe podmioty (opis w pkt G2) ok. 450.
 • W ramach projektu stworzona zostanie baza wiedzy dot. funkcjonujących rozwiązań i inicjatyw z obszaru e-Government 2.0 (perspektywa międzynarodowa). Baza będzie miała postać katalogu online, a jej zasoby powstaną w wyniku analizy dokumentów strategicznych, rezultatów projektów badawczych oraz badania wybranych wdrożeń z zakresu e-Gov 1.0 i e-Gov 2.0.
 • Wypracowana zostanie innowacyjna metodyka skutecznego nauczania e-Government 2.0. Z jej uwzględnieniem przygotowane zostaną programy kształcenia, w tym propozycje kursów (wraz z sylabusami).
 • W projekcie powstaną narzędzia dydaktyczne takie jak: casebook – publikacja prezentująca przykłady zastosowań e-Government,8 kursów e-learningowych 8 videotutoriali, 8 wykładów multimedialnych, 8 prezentacji, 8 podcastów.
 • W ramach projektu przygotowane zostanie narzędzie IT – platforma symulacyjna mająca postać wirtualnego laboratorium e-Government 2.0. Aplikacja umożliwi studentom uczestnictwo w warsztatach online symulujących procesy konsultacji społecznych online, crowdsourcingu, audytu obywatelskiego itp. Stworzy także możliwość rozgrywania dydaktycznych gier symulacyjnych. Metodologia wykorzystywana na tych etapach projektu uwzględnia m.in. analizę materiałów źródłowych, desk research, metodę case study oraz tworzenie dobrych praktyk. W trakcie prac technicznych (programistycznych) wykorzystane zostaną: GNU GPL lub BSD, PHP, JavaScript, Action Script, MySQL. Metoda wdrożeniowa będzie zakładała precyzyjną strukturalizację działań składających się na przedsięwzięcie i ich podział na uporządkowane etapy, z których każdy zakończony będzie weryfikacją (milestone).
 • Wszystkie rezultaty projektu (w tym także narzędzie IT) zostaną przygotowane w języku polskim i angielskim oraz udostępnione jako Otwarte Zasoby Edukacyjne, co rozszerzy zasięg oddziaływania projektu i wykorzystania jego efektów. Działania projektowe zostaną uzupełnione o seminarium podsumowujące etap badań i analiz, konferencję podsumowującą projekt i promująca jego rezultaty oraz “Akademię e-Government” – intensywny program Szkoły Letniej realizowany w formule blended-learning.
 • W rezultacie realizacji projektu do oferty edukacyjnej WSE wprowadzona zostanie specjalność e-Government na studiach II stopnia oraz nowy kierunek studiów podyplomowych. Z wypracowanych programów metod i narzędzi dydaktycznych będą mogły skorzystać także inne uczelnie krajowe i zagraniczne. Wprowadzenie nowych, praktycznie zorientowanych programów kształcenia z zakresu e-government przełoży się na wzrost kompetencji w tej dziedzinie u absolwentów studiów wyższych i przyszłych pracowników administracji publicznej.
 • Narzędzie IT opracowane w projekcie może być wykorzystywane zarówno w działaniach o charakterze edukacyjnym (symulacje), jak i w realnej pracy zawodowej w administracji publicznej lub sektorze NGO. Projekt stworzy także trwałe podstawy do międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wdrożeń e-Gov 2.0. pomiędzy organizacjami z Polski, Wielkiej Brytanii i Estonii.

Dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych wytworzonych w projekcie oraz dostęp do dokumentacji projektu i aplikacji informatycznej są możliwe na stronie: http://egov2.eu/rezultaty-2/. Dostęp do platformy symulacyjnej: http://app.egov2.eu.

egov 20 logo ost

Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog

Projekt pt. „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" jest nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką 80 uczniów/uczennic z 4 szkół ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i śląskiego poprzez realizację w wybranych szkołach 40-godzin zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć tutaj.

Absolwent – wiedza i profesjonalizm

Absolwent – wiedza i profesjonalizm projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IV, działania 4.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opis projektu:

Projekt ma na celu przygotowanie programu 3 innowacyjnych specjalności w ramach kierunku zarządzanie:

 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie wiedzą i innowacjami
 • zarządzanie w administracji publicznej

Specjalność „zarządzanie wiedzą i innowacjami” będzie współtworzona i realizowana z Euro InnoParkiem sp. z o.o.. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Europejskiej w zakresie kształtowania kluczowych kompetencji absolwentów, zgodnie z potrzebami rynku pracy i we współpracy z gospodarką w okresie od 01.04. do 31.10.2015 r. W ramach nowego kierunku zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie i poprawę jakości kształcenia. Są to: szeroko rozwinięty program studiów, współpraca Uczelni z pracodawcami oraz rozwój Biura Karier.

Cele szczegółowe:

 • Cel 1:  Zwiększenie szans 175 absolwentów kierunku Zarządzanie na integrację z rynkiem pracy, dzięki udziałowi w programie studiów realizowanym we współpracy z praktykami, programowi stażowemu, szkoleniom i doradztwu zawodowemu.
 • Cel 2:  Zwiększenie poziomu transferu wiedzy z gospodarki  i wymiana najlepszych praktyk poprzez zatrudnienie na Uczelni specjalistów z przedsiębiorstw.
 • Cel 3:  Wyrównanie szans studentów reprezentujących zróżnicowany poziom wiedzy z matematyki, z myślą o lepszym przygotowaniu ich do studiowania przedmiotów, takich jak: statystyka, mikro i makroekonomia, finanse.
 • Cel 4: Podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie nowych metod nauczania oraz systemu ewaluacji absolwentów pod kątem potrzeb pracodawców.
  Termin realizacji projektu zgodny z umową o dofinansowanie: 01.04.2011 – 31.10.2015 r.

KSZTAŁCENIE Z PERSPEKTYWĄ II

Ksztalcenie z Perspektywa 2 LogoCelem projektu „Kształcenie z perspektywą II” jest: opracowanie i realizacja czterech kierunków studiów podyplomowych, a także programu szkoleń on-line.

Projekt skierowany jest do osób aktywnych zawodowo z obszaru całej Polski.

 Studia podyplomowe obejmują następującą tematykę:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci
 • Technologie informacyjne w marketingu
 • E-commerce 3.0
 • Multimedia i edukacja (studia w języku angielskim)

Szkolenia on-line:

 • Multimedia i edukacja
 • Bezpieczeństwem w sieci
 • Technologie informacyjne w marketingu
 • E-commerce

W ramach projektu przewidziana została również Akademia Dydaktyki oraz możliwość staży zagranicznych dla kadry dydaktycznej, a także rozbudowa infrastruktury uczelni i jej dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

E-LEARNING LAB

W ramach współpracy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera z Fundacją Motorola Solutions, realizowany jest projekt E-learning Lab.

Projekt E-learning Lab służy:

 • tworzeniu nowoczesnego i efektywnego środowiska szkoleniowego dla projektów e-learningowych,
 • możliwości zatrudniania najlepszych specjalistów do szkolenia studentów,
 • kreowaniu obszaru dyskusji, badań i innowacji w dziedzinie technologii kształcenia.

Dzięki wsparciu ze strony Motorola Solutions Foundation stworzone zostało m.in. laboratorium do e-learningu. Powstało ono głównie z myślą o słuchaczach kierunku „E-learning: projektowanie i wdrażanie” w ramach kształcenia podyplomowego. Praca w laboratorium do e-learningu pozwoli nauczycielom, studentom, a także specjalistom lepiej zrozumieć współczesne technologie, poznawać narzędzia do projektowania oraz planować, tworzyć i zarządzać szkoleniami online.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Motorola Solutions Foundation.

 

motorola solutions logo WSE cz-b

GRYF - nowa specjalność z zakresu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi na kierunku Lingwistyka Stosowana

GRYFCelem projektu jest rozwój i uruchomienie pierwszej w Polsce anglojęzycznej specjalności z zakresu Zarzadzania Projektami Międzynarodowymi na kierunku Lingwistyka Stosowana (SUM) w oparciu o autorska metodykę kształcenia z elementami grywalizacji i edutainment (w tym questy/webquesty, gry, symulacje).

Nowa specjalność w sposób unikalny na polskim rynku edukacyjnym rozwijać ma kompetencje językowe i kulturowe równocześnie z kompetencjami z zakresu zarzadzania, kształtowane w dotychczasowej praktyce w ramach 2 różnych kierunków studiów. W ten sposób odpowiada na potrzeby rynku pracy związane z rosnącym popytem na Project managerów z biegłą znajomością min. 2 języków obcych.

Projekt, realizowany z największym w Norwegii Buskerud and Vestfold University College, słuzyć będzie internacjonalizacji uczelni poprzez wzbogacenie oferty anglojęzycznej, rozwój kultury jakości (narzędzia zapewnienia jakości), rozwój kompetencji kadry (wizyty studyjne, warsztaty, wspólne publikacje i materiały) oraz współpracy z biznesem.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

logosfinal 3

 

PLATFORMA KSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO - WeLearning

WeLearning Logo

Celem projektu Platforma kształcenia społecznościowego – WeLearning jest: wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego. System został oparty na logice mediów społecznościowych, blended learning, narzędziach open source i zróżnicowanej ofercie kształcenia, pozwalającej uczelniom wyższym na lepsze dostosowanie swojej oferty, a co za tym idzie – popularyzację wśród Polaków filozofii uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu powstała platforma kształcenia społecznościowego. Wśród zamieszczonych tam interaktywnych materiałów dydaktycznych znajdują się m.in. kursy e-learningowe, case studies, infografiki, artykuły i filmy edukacyjne oraz prezentacje multimedialne. Powstała platforma jest miejscem, w którym użytkownicy mają możliwość nie tylko samokształcenia, ale również wymiany doświadczeń. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z szerokiej gamy innowacyjnych szkoleń stacjonarnych, e-learningowych, czy spotkań doradczo-coachingowych.

Więcej informacji na stronie: https://welearning.edu.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KSZTAŁCENIE PEŁNE WYOBRAŹNI

Kształcenie Pełne Wyobraźni Logo

Celem projektu Kształcenie Pełne Wyobraźni jest: podniesienie jakości kształcenia 240 uczniów w 4 liceach ogólnokształcących woj. małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych z użyciem ogólnodostępnej platformy Moodle.

W ramach projektu powstaną m.in.: scenariusze zajęć, wycieczki badawcze (w tym również wycieczki badawcze dla uczniów szczególnie uzdolnionych), pakiety materiałów dydaktycznych m.in.: kursy blended learning, webquesty, projekty uczniowskie, podcasty, gry, videotutoriale, zadania, ćwiczenia, krzyżówki, quizy, case study, kursy e-learningowe, czy filmy. Wszystko to, będzie znajdować się na multimedialnej platformie Moodle, dedykowanej dla uczniów i nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, działania 3.3.4, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na stronie: https://kpw.edu.pl/