Poziom MBA

Moduł I. Kapitał społeczny i praktyki zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej

Kurs dostarcza szerokiego spektrum informacji na temat stosowanych w Europie Środkowo-Wschodniej praktyk biznesowych oraz pojęć ich dotyczących: zarządzania, negocjacji, komunikacji, przywództwa oraz społecznej odpowiedzialności biznesu - wszystko to w kontekście międzykulturowym, z elementami takimi jak czytanie mowy ciała oraz zrozumienie znaczenia różnic kulturowych dla wyników negocjacji.
Kurs zawiera także przegląd historii Polski, od ery komunizmu, poprzez okres transformacji postkomunistycznej, aż do czasów współczesnych, w ujęciu historycznym oraz jako relację osobistą uczestników tych wydarzeń. Kurs dostarcza także informacji o obecnej politycznej i gospodarczej sytuacji Polski w Europie i na świecie. Prezentuje również zagadnienia polsko-niemieckich stosunków gospodarczych po roku 1989. Kurs składa się z wykładów oraz warsztatów. Dodatkowo studenci wezmą udział w grze edukacyjnej "A Drop of Agreement".

Zagadnienia

 • A Drop of Agreement – gra edukacyjna na temat komunikacji międzykulturowej oraz zarządzania różnorodnością
 • Ambiwalencja transformacji postkomunistycznych
 • Negocjacje w biznesie z perspektywy krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Gospodarcza i polityczna pozycja Polski w Europie i na świecie
 • Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze
 • Zdolności przywódcze. Najlepsi liderzy polskiego biznesu
 • Życie codzienne w Polsce komunistycznej i postkomunistycznej - osobiste wspomnienia
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (na przykładzie Polski)

Cele kursu

Studenci nauczą się:

 • określać zasady komunikacji w grupach zróżnicowanych kulturowo;
 • rozwijać swoje umiejętności interpersonalne w dziedzinie komunikacji i wspólnego szukania rozwiązań;
 • o najważniejszych wydarzeniach z okresu dwudziestu ośmiu lat historii Polski;
 • wyjaśniać różnice pomiędzy negocjacjami klasycznymi a biznesowymi;
 • używać w praktyce różnych technik negocjacji;
 • odczytywać mowę ciała mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej;
 • wykorzystywać metody przeciwdziałania manipulacji w negocjacjach;
 • rozumieć geostrategiczne implikacje procesu transformacji Polski dla stosunków z państwami byłego Związku Radzieckiego, państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze Stanami; Zjednoczonymi, a także złożoność stosunków dwustronnych z wybranymi krajami;
 • opisać sposób działania polskich przedsiębiorstw w krajach nieeuropejskich oraz ich sposoby na wzmacnianie swej pozycji za granicą;
 • wyjaśniać zmiany w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych po 1989 roku, w szczególności w odniesieniu do wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
 • oceniać perspektywy zacieśnienia polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości;
 • w zarządzaniu ludźmi odróżniać zorientowanie na zadanie i zorientowanie na ludzi;
 • zdefiniować przywództwo i niezbędne umiejętności lidera;
 • rozróżniać style komunikacji i wyjaśniać ich znaczenie;
 • wyjaśnić historię społecznej odpowiedzialności biznesu i określić jej podstawowe pojęcia.

Moduł II. Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie międzynarodowym

Kurs dostarcza informacji na temat zarządzania zasobami ludzkimi, jego funkcji i wyzwań, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym i międzykulturowym. Kwestie ZZL w centrach usług wspólnych i outsourcingu zostały zilustrowane licznymi przykładami z takich centrów zlokalizowanych w Krakowie. Studenci zapoznają się z techniką behawioralną, używaną podczas rozmów kwalifikacyjnych. Kurs prezentuje również tematykę coachingu jako narzędzia motywacyjnego i team coachingu - kompetencji, umiejętności i sposobów komunikacji.

Zagadnienia

 • Wprowadzenie do międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Zagadnienia międzykulturowe w ZZL;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w centrach usług wspólnych i outsourcingu w Krakowie;
 • Pytania behawioralne jako technika oceny kompetencji;
 • Pytania coachingowe jako narzędzie motywacyjne;
 • Team coaching w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Cele kursu

Studenci nauczą się

 • wymienić czynniki wpływające na ZZL z perspektywy międzynarodowej;
 • analizować ZZL z perspektywy polskich firm zdobywających rynki międzynarodowe;
 • określać kluczowe czynniki skutecznego międzynarodowego ZZL w analizowanych przykładach;
 • wskazać zalety i wady różnorodności kulturowej w organizacjach;
 • wymienić główne wyzwania związane z zarządzaniem międzykulturowym;
 • wyjaśnić zasady tworzenia zespołów międzynarodowych i efektywnego zarządzania nimi;
 • wskazać różnice pomiędzy ZZL skierowanym do klientów zewnętrznych i tym skierowanym do klientów wewnętrznych;
 • opisywać przykłady specjalnych praktyk ZZL wykonywanych w centrach usług wspólnych i outsourcingu w Krakowie;
 • opisać strukturę rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wskazać cztery etapy techniki STAR;
 • przygotować się do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej behawioralnej;
 • definiować coaching według International Coach Federation;
 • definiować styl coachingowy w zarządzaniu;
 • wymienić umiejętności najważniejsze w team coachingu;
 • definiować toksyny komunikacyjne;
 • używać 14 kompetencji zespołu, aby podnieść poziom świadomości i zrozumienia w zespole.