Uczelnia dla biznesu i gospodarki

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z powodzeniem realizuje również projekty skierowane do szerszego grona odbiorców. Zachęcamy do zapoznania się z opisami dotychczas zrealizowanych przez nas projektów:

PROJEKTY AKTUALNE

 

PUAP 50+. Jak wspierać zespoły międzypokoleniowe w organizacjach MŚP?

 

 

puap logo

Weź udział w projekcie, który odpowiada na wyzwania związane z zespołami międzypokoleniowymi w firmie!

Zatrudniasz osoby 50+? Masz problem z utrzymaniem i zarządzaniem wiedzy w swojej firmie? Twoi pracownicy w różnym wieku mają trudności z komunikowaniem się w organizacji?

Międzypokoleniowe zespoły wymagają zmian w podejściu do pracowników na różnym etapie zawodowym, mogą też generować sytuacje problemowe.

Jeżeli jesteś firmą sektora MŚP, która ma przed sobą ambitne cele biznesowe, plany rozwojowe i zatrudniasz zróżnicowane wiekowo zespoły pracowników, zapraszamy do Programu PUAP 50+.

Co zyskujesz?

 • audyt dotyczący wieku, z którego dowiesz się, jakie problemy występują i które z nich mają największy wpływ na twoją organizację;
 • konsultacje ekspertów z zakresu HR i zarządzania wiekiem, którzy pomogą ci rozwiązać najistotniejsze problemy;
 • cykl darmowych szkoleń, które przygotują ciebie lub wskazaną osobę do profesjonalnego i systemowego wspierania zespołów międzypokoleniowych i osób 50 +;
 • narzędzia pozwalające lepiej wykorzystać potencjał osób 50+ i zarządzać wiekiem w organizacji;
 • filmy edukacyjne dla wszystkich pracowników, dotyczące potencjału osób 50+;
 • podręcznik dla pracodawcy/firmy o tym, jak wdrażać zarządzaniem wiekiem;
 • materiały informacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej osób 50+ przydatne również dla młodszych pracowników.

* MIĘDZYNARODOWE WSPARCIE * INNOWACJA * NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA *

Stay in Touch

 

Celem projektu Stay in Touch jest modernizacja oferty 4 uczelni

 • Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Polska),
 • Athens School of Fine Arts (Grecja),
 • Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania),
 • Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska)

poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń adresowanych do studentów i wykładowców kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia w formie:

 1. Międzynarodowej Szkoły Letniej – kurs przeznaczony dla studentów studiów I i II stopnia, kierunków związanych z grafiką, sztuką. Program zajęć będzie dotyczył projektowania społecznie odpowiedzialnego i wykształci wśród uczestników kompetencje potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. W projekcie zrealizowane zostaną 2 edycje Międzynarodowej Szkoły Letniej, w których łącznie uczestniczyć będzie 48 studentów z wszystkich uczelni partnerskich.
 2. Międzynarodowej Akademii Dydaktyki – kurs przeznaczony dla pracowników dydaktycznych 4 partnerskich uczelni (łącznie 12 uczestników), którzy będą zaangażowani w działania projektowe. Głównym celem programu będzie podniesienie kompetencji uczestników w zakresie nowoczesnej i efektywnej pracy dydaktyczno-projektowej ze studentami w ramach kursu „Projekty społecznie odpowiedzialne”.
 3. Dodatkowo opracowany zostanie zestaw materiałów dydaktycznych (kursy e-learningowe, wykłady multimedialne, podcasty), które wykorzystywane będą bezpośrednio podczas 2 edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej.

Program zajęć jest adresowany do studentów kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia i merytorycznie dotyczy projektowania społecznie odpowiedzialnego. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażenie w kompetencje z dziedziny human-centered design, potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Projekt przewiduje również realizację spotkań upowszechniających skierowanych do przedstawicieli sektora edukacji i szkolnictwa wyższego (studenci i absolwenci uczelni i szkół artystycznych, nauczyciele akademiccy), przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, NGO, mediów oraz ekspertów branży kreatywnej.

W ramach projektu powstała baza online, która w ciekawej formie przedstawia dobre i złe praktyki projektowania społecznie odpowiedzialnego: http://stayintouch.design/pl/

Termin realizacji projektu: październik 2016 - kwiecień 2019.

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

Absolwent – wiedza i profesjonalizm

„Absolwent – wiedza i profesjonalizm” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IV, działania 4.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opis projektu:
Projekt ma na celu przygotowanie programu 3 innowacyjnych specjalności w ramach kierunku zarządzanie:

 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie wiedzą i innowacjami
 • zarządzanie w administracji publicznej

Specjalność „zarządzanie wiedzą i innowacjami” będzie współtworzona i realizowana z Euro InnoParkiem sp. zo.o..
Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Europejskiej w zakresie kształtowania kluczowych kompetencji absolwentów, zgodnie z potrzebami rynku pracy i we współpracy z gospodarką w okresie od 01.04. do 31.10.2015 r.
W ramach nowego kierunku zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie i poprawę jakości kształcenia. Są to: szeroko rozwinięty program studiów, współpraca Uczelni z pracodawcami oraz rozwój Biura Karier.

Cele szczegółowe:

Cel 1: Zwiększenie szans 175 absolwentów kierunku Zarządzanie na integrację z rynkiem pracy, dzięki udziałowi w programie studiów realizowanym we współpracy z praktykami, programowi stażowemu, szkoleniom i doradztwu zawodowemu.

Cel 2: Zwiększenie poziomu transferu wiedzy z gospodarki i wymiana najlepszych praktyk poprzez zatrudnienie na Uczelni specjalistów z przedsiębiorstw.

Cel 3: Wyrównanie szans studentów reprezentujących zróżnicowany poziom wiedzy z matematyki, z myślą o lepszym przygotowaniu ich do studiowania przedmiotów, takich jak: statystyka, mikro i makroekonomia, finanse.

Cel 4: Podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie nowych metod nauczania oraz systemu ewaluacji absolwentów pod kątem potrzeb pracodawców.
Termin realizacji projektu zgodny z umową o dofinansowanie: 01.04.2011 – 31.10.2015 r.

GRYF

gryf-introCelem projektu jest rozwój i uruchomienie pierwszej w Polsce anglojęzycznej specjalizacji z zakresu zarządzania projektami międzynarodowymi na kierunku Filologia - specjalność Filologia angielska - specjalizacja Lingwistyka stosowana (SUM) w oparciu o autorską metodykę kształcenia z elementami grywalizacji i edutainment (w tym questy/webquesty, gry, symulacje).

Nowa specjalność w sposób unikalny na polskim rynku edukacyjnym rozwijać ma kompetencje językowe i kulturowe równocześnie z kompetencjami z zakresu zarzadzania, kształtowane w dotychczasowej praktyce w ramach 2 różnych kierunków studiów. W ten sposób odpowiada na potrzeby rynku pracy związane z rosnącym popytem na Project managerów z biegłą znajomością min. 2 języków obcych.

Projekt, realizowany z największym w Norwegii Buskerud and Vestfold College University, słuzyć będzie internacjonalizacji uczelni poprzez wzbogacenie oferty anglojęzycznej, rozwój kultury jakości (narzędzia zapewnienia jakości), rozwój kompetencji kadry (wizyty studyjne, warsztaty, wspólne publikacje i materiały) oraz współpracy z biznesem.

Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog

Projekt pt. „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" jest nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką 80 uczniów/uczennic z 4 szkół ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i śląskiego poprzez realizację w wybranych szkołach 40-godzin zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć tutaj.

Zazielenienie WSE

Dzięki nowemu projektowi zamierzamy przede wszystkim rozbudować ofertę WSE w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, rozwiązań ekologicznych i ochrony środowiska w ramach działalności firm, instytucji publicznych i NGO. Chcielibyśmy przygotować fakultatywne ekomoduły zajęciowe dla naszych studentów i absolwentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Mamy zamiar wyposażyć uczestników tych kursów w wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania ekologicznych, efektywnych, kreatywnych i nowoczesnych rozwiązań w kulturze  organizacyjnej firmy/instytucji/organizacji, w której pracują lub będą pracować. Celem będzie oczywiście uczynienie macierzystego środowiska pracy bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego.

B+R= € Nauki społeczne dla gospodarki

Projekt „B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki” realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie skierowany jest przede wszystkim do pracowników instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych. W jego ramach chcemy na konkretnych przykładach pokazać, że wyniki badań szeroko pojmowanych nauk społecznych (np. socjologii, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania) przekładają się na realizację celów gospodarczych.

Większość projektów dotyczących współpracy środowiska naukowego i gospodarki odnosi się do tzw. life sciences lub nauk inżynieryjnych, choć wymiana wiedzy i doświadczenia jest przecież możliwa także w innych obszarach. Naszego myślenia o transferze wiedzy i podejmowanych w jego konsekwencji działań nie powinniśmy redukować do schematu: laboratorium naukowe – przemysł. Współpraca nauk społecznych i gospodarki to działalność o obopólnych korzyściach, a projekty badawcze mogą przynosić naukowcom nie tylko satysfakcję intelektualną, ale i finansową.

Strona internetowa projektu: www.bepluser.pl

Projekt „B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” na podstawie dofinansowania nr UDA-POKL.04.02.00-00-132/09-00.

BRing. Nauki społeczne dla gospodarki

BRing Logo

„BRing. Nauki społeczne dla gospodarki”, który skierowany był do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych w całej Polsce, specjalizujących się w naukach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych.

Projekt zakładał realizację 4-modułowych, 64-godzinnych szkoleń dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z podmiotami otoczenia gospodarczego (I, II i III sektor) oraz programu staży badawczych mających na celu realizację Innowacyjnych Projektów Badawczych adresowanych do biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Łącznie w projekcie przeszkolono 178 osób w 10 największych miastach akademickich oraz zrealizowano 53 staże (sukcesem projektu jest objęciem programem szkoleń i staży większej liczby osób niż założono we wniosku aplikacyjnym). Kwota regrantingu w postaci wynagrodzeń stażowych wynosiła 636 tys. zł (36% całości budżetu projektu).

Czas na pracę – praca na czas

EQUAL logo

Projekt „Czas na pracę – praca na czas” został zrealizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Organizacją Zarządzającą projektem było Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Wyższa Szkoła Europejska jako partner wchodziła w skład konsorcjum krajowego realizującego projekt.

Celem projektu było: wyeliminowanie barier w korzystaniu przez sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku pracy i jednocześnie ułatwienie integracji lub reintegracji tych osób z rynkiem pracy. W sytuacji wzrostu zapotrzebowania na siłę roboczą, wynikającego np. z konieczności obsługi większej ilości zamówień, urlopów i zwolnień lekarskich stałej kadry pracowniczej, skutecznym rozwiązaniem może okazać się wykorzystanie pracy tymczasowej.

Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej

Dialog Społeczny logo

Projekt „Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej” został zrealizowany w na zasadzie współpracy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Lider projektu) i Fundacji Instytut Karpacki (Partner projektu). Projekt trwał od września 2008 do września do 2009.

Celem projektu było: zbadanie kondycji, barier i możliwości rozwoju sektorowego dialogu społecznego w Polsce, oraz sformułowanie potrzeb i oczekiwań stron dialogu społecznego – pracodawców i pracowników - możliwych płaszczyzn porozumień i wspólnych interesów. W ramach projektu przeprowadzono zarówno wywiady jakościowe, jak i ilościowe z przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas czterech konferencji w Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Warszawie. Końcowy rezultat projektu stanowi raport. Do pobrania: tutaj

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzi, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego.

Europejskie certyfikaty językowe szansą na lepszą pozycję zawodową

Projekt „Europejskie certyfikaty językowe szansą na lepszą pozycję zawodową" stanowił ofertę kursów językowych skierowaną do pracujących osób z terenu powiatów: krakowskiego (powiat ziemski i grodzki), myślenickiego, proszowskiego oraz wielickiego. W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach z języka angielskiego, francuskiego. niemieckiego oraz rosyjskiego. Kursy prowadzone były na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Program kursów (140 godzin nauki) obejmował egzamin certyfikujący TELC (The European Language Certficates). Koszt przystąpienia do egzaminu został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ofercie dydaktycznej uczelni znajduję się szeroki zakres kierunków kładących nacisk na kształcenie w językach obcych, jak filologia angielska – lingwistyka stosowana, komunikacja międzykulturowa w biznesie, studia z tłumaczeń, studia sinologia, turkologia, hebraistyka, a także studia z komunikacji w mediach.

Projekt został współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym

Ewaluacja Logo

Celem projektu było: opracowanie, wydanie, a także upowszechnienie podręcznika dotyczącego ewaluacji wraz z materiałami dydaktycznymi pokazującymi dobre praktyki (case studies) oraz przygotowanie, na bazie przeprowadzonej analizy potrzeb, ram programowych nowej specjalizacji z zakresu ewaluacji na studiach magisterskich oraz udoskonalenie istniejącej oferty studiów podyplomowych.

Projekt miał także na celu zbudowanie trwałych relacji oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi procesami ewaluacji w administracji publicznej oraz wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego Wyższej Szkoły Europejskiej jako lidera w kształceniu przyszłych kadr administracji publicznej.

Studia zarządzanie wraz z powiązanymi kierunkami studiów stanowią bardzo mocną ofertę edukacyjną WSE, ukierunkowaną na preferencje i potrzeby przyszłych studentów, a przede wszystkim absolwentów uczelni wyższej w Krakowie.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Środki Przejściowe 2005 - Wielosektorowy Projekt Wzmocnienia Zdolności Administracyjnych - Komponent 6 „Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym”.

Konkurencyjna firma – studia podyplomowe dla przedsiębiorców

Projekt „Konkurencyjna firma” zakładał dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw na 4 kierunkach: Komunikacja w biznesie, Małe o średnie przedsiębiorstwa w UE, Technologie informatyczne w zarządzaniu firmą (e-biznes), Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Celem projektu było: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników sektora MŚP, aktualizacja ich wiedzy oraz dostosowanie umiejętności do wymagań rynku. Jednocześnie udział w studiach stworzył przedsiębiorcom możliwość nawiązania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń.

WSE posiada jedną z najbogatszych ofert edukacyjnych w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych w Krakowie.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet II Działanie 2.3 schemat a - "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki".

Lider Nowej Gospodarki

Projekt „Lider Nowej Gospodarki” powstał w oparciu o Raport o stanie sektora MSP w Polsce opracowany przez PARP w 2008 roku. Według wspomnianego raportu istniało wówczas duże zapotrzebowanie firm na dobrze wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo przedstawiciele firm wskazywali, że inną barierą w rozwoju firm był brak doświadczenia w stosowaniu technologii internetowych.

Celem projektu była: poprawa zdolności adaptacyjnych oraz wzmocnienie pozycji na rynku pracy przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie całej Polski. Dofinansowane studia podyplomowe miały przełożyć się na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz poziomu ich aktywności. Słuchacze mieli możliwość korzystania z nowych technologii, zasobów internetowych oraz mobilnych.

Dofinansowane zostały następujące kierunki studiów podyplomowych: Marketing w sieci (marketing internetowy), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), Lider Biznesu (studia biznesowe), Tłumaczenia audiowizualne (studia z tłumaczeń Kraków),Technical writing.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.1.1. "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach".

Młody przedsiębiorca - trzy kroki w świat biznesu

Projekt „Młody przedsiębiorca – trzy kroki w świat biznesu” to oferta szkoleń grupowych, doradztwa indywidualnego oraz wsparcia kapitałowego skierowana do młodych, przedsiębiorczych ludzi, których wiek nie przekraczał 25 lat i nie byli oni zarejestrowani jako bezrobotni.

Celem projektu była: pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz zapewnienie nowym firmom kompleksowego wsparcia informacyjnego, doradczego i finansowego. Organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dostarczyła uczestnikom projektu wiedzy w tym zakresie. Konsultacje pozwoliły na dopracowanie biznesplanów oraz w późniejszym czasie na pomoc w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Nabyta wiedza oraz wsparcie pomostowe pozwoliło uczestnikom pokonać najczęstsze bariery, które mogli napotkać na początku prowadzenia działalności.

Wysokie kompetencje edukacji biznesowej w WSE – uczelni wyższej w Krakowie, potwierdza także prowadzenie kierunków studiów takich jak studia z zarządzania przedsiębiorstwem, studia e-commerce, studia z handlu w sieci, studia z tworzenia startupów, studia ze sprzedaży czy studia z logistyki.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

MMMP@ Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w sieci

Marketing w Sieci Logo

ProjektMMMP@ - Małopolskie Małe i Mikro Przedsiębiorstwa w sieci” został skierowany do przedsiębiorców, którzy chcieli zwiększyć konkurencyjność swojej firmy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu marketingu (marketingu internetowego). W projekcie uczestniczyli właściciele oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (łącznie 240 osób). Uczestnicy podczas 80 godzinnych szkoleń zdobyli wiedzę i umiejętności, które pozwalają im na skuteczne promowanie firmy w sieci oraz rozszerzanie oferty usług dostępnych poprzez Internet.

Projekt został oceniony jako najlepszy spośród wszystkich wniosków złożonych w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach działania 8.1.1 PO KL (działanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

MMMP@ Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w sieci 2

Marketing w Sieci 2 Logo

Projekt „MMMP@ - Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w sieci 2” to przedsięwzięcie będące kontynuacją projektu MMMP@1. Zakładał realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie i skierowany był do małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach szkoleń pracownicy przedsiębiorstw podnosili swoje kompetencje w obszarze marketingu w sieci (Podstawy e-marketingu, Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach, e-PR, Zarządzanie stronami www i usability, Prawne aspekty Internetu, E-commerce, Grafika komputerowa, Start-up’y, e-HR).

Celem projektu było przygotowanie przez uczestników projektu strategii rozwoju firmy w sieci. Proces dydaktyczny wspierały konsultacje z ekspertami, BarCampy czyli spotkania warsztatowo-panelowe, kursy e-learningowe oraz studia przypadków.

Patronat nad projektem objęło: Interactive Advertising Bureau, edisonda oraz hanbright.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PLATFORMA KSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO - WeLearning

WeLearning Logo

Celem projektu Platforma kształcenia społecznościowego – WeLearning jest: wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego. System został oparty na logice mediów społecznościowych, blended learning, narzędziach open source i zróżnicowanej ofercie kształcenia, pozwalającej uczelniom wyższym na lepsze dostosowanie swojej oferty, a co za tym idzie – popularyzację wśród Polaków filozofii uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu powstała platforma kształcenia społecznościowego. Wśród zamieszczonych tam interaktywnych materiałów dydaktycznych znajdują się m.in. kursy e-learningowe, case studies, infografiki, artykuły i filmy edukacyjne oraz prezentacje multimedialne. Powstała platforma jest miejscem, w którym użytkownicy mają możliwość nie tylko samokształcenia, ale również wymiany doświadczeń. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z szerokiej gamy innowacyjnych szkoleń stacjonarnych, e-learningowych, czy spotkań doradczo-coachingowych.

Więcej informacji na stronie: https://welearning.edu.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Parasolowy

Parasol Logo

Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy – Projekt Parasolowy. Projekt powstałwe współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania 50 instytucji działających na rynku pracy województwa małopolskiego. Istotą projektu była wymiana najlepszych praktyk w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zaproszone zostały instytucje uprawnione do wnioskowania o środki EFS.

Efektem realizacji projektu było stworzenie trwałych podstaw współpracy instytucjonalnej, nowe projekty partnerskie oraz publikacja skierowana do beneficjentów programu EFS „Poradnik projektodawcy”.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła menadżera

Projekt „Szkoła menadżera – szkolenia z zakresu zarządzania projektami” oferta stanowił ofertę szkoleń dla osób pracujących z terenu województwa małopolskiego z zakresu Project Management. Projekt przewidywał 4 edycje szkoleń. Każda edycja obejmowała łącznie 88 godzin z zakresu przygotowania, realizacji, rozliczania projektu. Integralną częścią projektu były „konsultacje projektowe”, które pozwoliły uczestnikom na opracowanie planu wdrożenia projektu, czy przedsięwzięcia.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Visegrad energy market 2020 - at the forefront of the EU

Okres realizacji: wrzesień 2015 – grudzień 2016

Projekt polega na:

 • analizie polityk i systemów energetycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, z uwzględnieniem polityki energetyczno-klimatycznej UE
 • analizie rynków energii (gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło) w państwach Grupy Wyszehradzkiej (perspektywa 2015)
 • przedstawieniu najlepszych praktyk, z uwzględnieniem rozwiązań nordyckich, oraz wypracowaniu rekomendacji dla rozwoju i wzmocnienia jednolitego rynku energii na obszarze Grupy Wyszehradzkiej (perspektywa 2020)

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 seminariów eksperckich (Kraków, Praga, Bratysława, Budapeszt, Kraków), a całość prac merytorycznych zostanie opublikowanych w formie monografii naukowej.

Konsorcjum partnerskie:

 • Centrum Badań i Analiz WSE (Polska, koordynator prac)
 • EUROPEUM Institute for European Policy (Czechy)
 • Center for European and North Atlantic Affairs (Słowacja)
 • Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Węgry)

Zarządzanie projektami - nowe możliwości

Zarzadzanie Projektami Logo

Program szkoleniowy projektu „Zarządzanie Projektami – nowe możliwości” obejmował 64 godziny i był podzielony na 6 bloków tematycznych. Szkolenia prowadzone były przez doświadczonych trenerów. Większość zajęć prowadzono zgodnie z metodyką IPMA, mając na uwadze zapoznanie uczestników szkoleń z uniwersalnymi technikami i narzędziami zarządzania projektami uwzględniając również poszczególne kompetencje techniczne, behawioralne i kontekstowe.

Celem projektu było rozwinięcie wśród jego uczestników kompetencji miękkich tj. umiejętności delegowania zadań, zaangażowania, motywacji, otwartości, czy kreatywności. Projekt zakładał również wzbogacenie kompetencji kontekstowych tj. wsparcia orientacji na projekty. Uczestnicy zapoznając się z metodyką zarządzania projektami goli wykorzystać nowe techniki i narzędzia w swojej codziennej pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 news main 20130812 113852„Islamizm i pluralizm: ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie” to 3-letni projekt naukowo-badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.  

Cel projektu

Celem projektu uruchomionego w lipcu 2013 jest zbadanie wpływu zmiany struktury politycznych możliwości po obaleniu prezydentów Ben Alego i Mubaraka na ruchy islamistyczne w Tunezji i Egipcie. W szczególności celem wielodyscyplinarnego zespołu badaczy złożonego z socjologa, politologa i arabisty będzie analiza wpływu Arabskiej Wiosny i towarzyszącego jej pluralizmu polityczno-światopoglądowego na zmianę strategii mobilizacji zasobów i działania oraz warstwę ideologiczno-dyskursywną tunezyjskiego ruchu an-Nahda (Odrodzenie) oraz Ikhwan Muslimin (Braci Muzułmanów) i Hizb an-Nour (Partii Światła) w Egipcie.

Zespół projektowy

 • dr Konrad Pędziwiatr (WSE) - kierownik
 • dr Rachela Tonta (PAN)
 • mgr Zofia Sawicka (WSiZ)

Konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji "Political Islam and Socio-Political Transformations in the MENA Region after the Arab Spring", która odbędzie się 09.12.2015 r. (środa). Miejsce: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, budynek przy ul. św. Filipa 25, sala F1.

Więcej szczegółów.

Rezultaty projektu:

 1. Kultura i Polityka – Arabskie rewolucje i kontrrewolucje
 2. Turbulent Muslim Renaissance in Tunisia
 3. Tunisia: Islamists in Fragile Democracy
 4. Arabska Zimna Wiosna - Miesięcznik Znak
 5. Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny - Krakowskie Studia Międzynarodowe