Informacje ogólne

egov 20 logo ostCelem projektu “E-Government 2.0 w praktyce” jest: stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu kształcenia dotyczącego e-Government, który stanowić będzie nową jakość w szkolnictwie wyższym zarówno na poziomie nauczanych treści (wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez administrację, e-partycypacja itp.), jak i stosowanych narzędzi dydaktycznych.

 

Konsorcjum realizujące projekt:

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (lider konsorcjum)
 • Instytut Aurea Libertas
 • Uniwersytet Techniczny w Tallinie
 • Friendly Social Ltd.

Założenia projektu:

 • W ramach wydarzeń upowszechniających przewidziano udział przedstawicieli sektora szkolnictwa wyższego, mediów, adm. rządowej i samorządowej, NGO – łącznie ok. 30 os w seminarium, 50 os w konferencji. W ramach planowanej szkoły letniej: udział ok 20 studentów. Z uwagi na sposób udostępniania materiałów dydaktycznych grupa odbiorców obejmie dodatkowe podmioty (opis w pkt G2) ok. 450.
 • W ramach projektu stworzona zostanie baza wiedzy dot. funkcjonujących rozwiązań i inicjatyw z obszaru e-Government 2.0 (perspektywa międzynarodowa). Baza będzie miała postać katalogu online, a jej zasoby powstaną w wyniku analizy dokumentów strategicznych, rezultatów projektów badawczych oraz badania wybranych wdrożeń z zakresu e-Gov 1.0 i e-Gov 2.0.
 • Wypracowana zostanie innowacyjna metodyka skutecznego nauczania e-Government 2.0. Z jej uwzględnieniem przygotowane zostaną programy kształcenia, w tym propozycje kursów (wraz z sylabusami).
 • W projekcie powstaną narzędzia dydaktyczne takie jak: casebook – publikacja prezentująca przykłady zastosowań e-Government,8 kursów e-learningowych 8 videotutoriali, 8 wykładów multimedialnych, 8 prezentacji, 8 podcastów.
 • W ramach projektu przygotowane zostanie narzędzie IT – platforma symulacyjna mająca postać wirtualnego laboratorium e-Government 2.0. Aplikacja umożliwi studentom uczestnictwo w warsztatach online symulujących procesy konsultacji społecznych online, crowdsourcingu, audytu obywatelskiego itp. Stworzy także możliwość rozgrywania dydaktycznych gier symulacyjnych. Metodologia wykorzystywana na tych etapach projektu uwzględnia m.in. analizę materiałów źródłowych, desk research, metodę case study oraz tworzenie dobrych praktyk. W trakcie prac technicznych (programistycznych) wykorzystane zostaną: GNU GPL lub BSD, PHP, JavaScript, Action Script, MySQL. Metoda wdrożeniowa będzie zakładała precyzyjną strukturalizację działań składających się na przedsięwzięcie i ich podział na uporządkowane etapy, z których każdy zakończony będzie weryfikacją (milestone).
 • Wszystkie rezultaty projektu (w tym także narzędzie IT) zostaną przygotowane w języku polskim i angielskim oraz udostępnione jako Otwarte Zasoby Edukacyjne, co rozszerzy zasięg oddziaływania projektu i wykorzystania jego efektów. Działania projektowe zostaną uzupełnione o seminarium podsumowujące etap badań i analiz, konferencję podsumowującą projekt i promująca jego rezultaty oraz “Akademię e-Government” – intensywny program Szkoły Letniej realizowany w formule blended-learning.
 • W rezultacie realizacji projektu do oferty edukacyjnej WSE wprowadzona zostanie specjalność e-Government na studiach II stopnia oraz nowy kierunek studiów podyplomowych. Z wypracowanych programów metod i narzędzi dydaktycznych będą mogły skorzystać także inne uczelnie krajowe i zagraniczne. Wprowadzenie nowych, praktycznie zorientowanych programów kształcenia z zakresu e-government przełoży się na wzrost kompetencji w tej dziedzinie u absolwentów studiów wyższych i przyszłych pracowników administracji publicznej.
 • Narzędzie IT opracowane w projekcie może być wykorzystywane zarówno w działaniach o charakterze edukacyjnym (symulacje), jak i w realnej pracy zawodowej w administracji publicznej lub sektorze NGO. Projekt stworzy także trwałe podstawy do międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wdrożeń e-Gov 2.0. pomiędzy organizacjami z Polski, Wielkiej Brytanii i Estonii.

Dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych wytworzonych w projekcie oraz dostęp do dokumentacji projektu i aplikacji informatycznej są możliwe na stronie: http://egov2.eu/rezultaty-2/. Dostęp do platformy symulacyjnej: http://app.egov2.eu.