Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie wspólnie z Wojewódzkim Urzedem Pracy oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska realizuje projekt „Wzmocnienie efektywnosci funkcjonowania malopolskich instytucji rynku pracy – PROJEKT PARASOLOWY”, finansowany ze srodków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 w ramach Priorytetu 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i spolecznej, Dzialania 1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schematu Rozwój oferty uslug instytucji rynku pracy.
Adresatem projektu jest grupa 50 instytucji rynku pracy dzialajacych na terenie Malopolski. Projekt przewiduje powolanie trzech Grup Rozwojowych „Ksztalcenie Ustawiczne”„Promocja Zatrudnienia”„Zrównowazony Rozwój Regionalny” w ramach których przyszli projektodawcy uzyskaja kompleksowe i zintegrowane wsparcie w zakresie tworzenia i wdrazania projektów zEuropejskiego Funduszu Spolecznego.
Innowacyjnosc proponowanych rozwiazan polega na wygenerowaniu wartosci dodanej dzieki polaczeniu trzech typów projektów:

  • doskonaleniu kadr instytucji rynku pracy,
  • rozwijaniu dialogu spolecznego i wlaczaniu partnerów spolecznych w dzialania na rzecz rynku pracy,
  • popularyzacji najlepszych praktyk.