Informacje ogólne

Celem projektu Stay in Touch jest modernizacja oferty 4 uczelni

  • Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Polska),
  • Athens School of Fine Arts (Grecja),
  • Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania),
  • Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska)

poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń adresowanych do studentów i wykładowców kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia w formie:

  1. Międzynarodowej Szkoły Letniej – kurs przeznaczony dla studentów studiów I i II stopnia, kierunków związanych z grafiką, sztuką. Program zajęć będzie dotyczył projektowania społecznie odpowiedzialnego i wykształci wśród uczestników kompetencje potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. W projekcie zrealizowane zostaną 2 edycje Międzynarodowej Szkoły Letniej, w których łącznie uczestniczyć będzie 48 studentów z wszystkich uczelni partnerskich.
  2. Międzynarodowej Akademii Dydaktyki – kurs przeznaczony dla pracowników dydaktycznych 4 partnerskich uczelni (łącznie 12 uczestników), którzy będą zaangażowani w działania projektowe. Głównym celem programu będzie podniesienie kompetencji uczestników w zakresie nowoczesnej i efektywnej pracy dydaktyczno-projektowej ze studentami w ramach kursu „Projekty społecznie odpowiedzialne”.
  3. Dodatkowo opracowany zostanie zestaw materiałów dydaktycznych (kursy e-learningowe, wykłady multimedialne, podcasty), które wykorzystywane będą bezpośrednio podczas 2 edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej.

Program zajęć jest adresowany do studentów kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia i merytorycznie dotyczy projektowania społecznie odpowiedzialnego. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażenie w kompetencje z dziedziny human-centered design, potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Projekt przewiduje również realizację spotkań upowszechniających skierowanych do przedstawicieli sektora edukacji i szkolnictwa wyższego (studenci i absolwenci uczelni i szkół artystycznych, nauczyciele akademiccy), przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, NGO, mediów oraz ekspertów branży kreatywnej.

 

W ramach projektu powstała baza online, która w ciekawej formie przedstawia dobre i złe praktyki projektowania społecznie odpowiedzialnego: http://stayintouch.design/pl/

 

Termin realizacji projektu: październik 2016 - kwiecień 2019.

 

 

 

logostay in touch kolor

EU flag Erasmus vect POS