Rekrutacja

Aktualnie prowadzimy rekrutację do II edycji warsztatów Przestrzeń publiczna zależy od nas samych.

W tym semestrze zajmiemy się przestrzenią wokół nowego krakowskiego wiaduktu, który zastąpi nasyp kolejowy między ulicami Kopernika i Miodową. Nasyp dzielił otaczający go teren przez ponad 150 lat. Podczas zajęć przeanalizujemy miał  jaki wpływ  na układ urbanistyczny dzielnicy oraz sposób życia i funkcjonowania mieszkańców. Następnie zastanowimy się co spowoduje jego brak, jak zmienią się ciągi komunikacyjne i życie dzielnicy.

W obrębie wiaduktu powstanie też nowy przystanek kolejowy, który odciąży Dworzec Główny i docelowo stanie się najważniejszym dworcem Krakowskiej Kolei Aglomeracyjnej.
Jaka infrastruktura powstanie wokół wiaduktu? Jak zostanie zagospodarowana przestrzeń pod wiaduktem? Jakie są oczekiwania mieszkańców i Kolei? I co na to władze Miasta Krakowa? 
Na te pytania oraz na inne, które pojawią się podczas zajęć, odpowiemy sobie w trakcie warsztatów oraz przedstawimy  własną koncepcję przyszłości tego miejsca.

Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników), którzy wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w programie. Rekrutacja prowadzona będzie w cyklach poprzedzających każdą edycję.
Łącznie planowane jest uruchomienie 6 edycji: 4 edycje semestralne (zajęcia w piątki, jednorazowo w sobotę) i 2 edycje wakacyjne w formie szkoły letniej. W każdej edycji semestralnej wezmą udział 2 gr. po 12 osób, a w edycji wakacyjnej po 1 gr. Uczestników x 12 osób. Łącznie 120 osób.

Terminy rekrutacji na edycje semestralne:

  • I ed.: 09-10. 2017,
  • II ed.:02-03.2018,
  • III ed.:08-09.2018,
  • IV ed.:01.2019;

Terminy rekrutacji na edycje wakacyjne:

  • I ed.:05-06.2018,
  • II ed. 05-06.2019.

Rekrutacja każdorazowo obejmie 2 etapy (zarówno na zajęcia w trybie semestralnym, jak i wakacyjnym):

  1. złożenie w terminie i weryfikację kompletności wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w tym formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku uczniów niepełnoletnich zgody rodziców na udział w projekcie,
  2. postępowanie kwalifikacyjne uwzględniające ocenę listu motywacyjnego (5 pkt) oraz pracy plastycznej (zdjęcie artystyczne) (10 pkt), zakończone publikacją wyników (listy rankingowej i listy rezerwowej/ do 10 osób w każdej edycji).

W przypadku rekrutacji na edycje wakacyjne dodatkowe kryteria formalne obejmą: ukończenie 18 roku życia na dzień rozpoczęcia edycji (warunek ten powiązany jest z przebywaniem poza miejscem zamieszkania bez stałej opieki osób dorosłych) oraz miejsce zamieszkania (obowiązkowo co najmniej 50 km od siedziby Uczelni w centrum Krakowa).

Oceny kompletności złożonych dokumentów aplikacyjnych dokona koordynator projektu, natomiast oceny listów i prac plastycznych dokona komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu oraz po 1 ekspercie ze strony WSE i Fundacji.

Do pobrania: