Uczelnia dla szkół

Już od ponad 16 lat staramy się, żeby Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie była miejscem wyjątkowym. Miejscem, w którym innowacyjna edukacja łączy się z jak najlepszym przygotowaniem do potrzeb stawianych przez wymagający rynek pracy. Czując się odpowiedzialni za edukację młodzieży i ich przygotowanie do dorosłego życia, staramy się dzielić z nauczycielami naszymi doświadczeniami. Od kilku lat prowadzimy wspólnie ze szkołami i nauczycielami z całej Polski szereg projektów, są to m.in.:

PROJEKTY AKTUALNE

Zaprojektuj przestrzeń

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego poprzez opracowanie i realizację 40-godz. niekonwencjonalnego programu zajęć Przestrzeń publiczna zależy od nas samych służących rozbudzeniu w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Udział w opracowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Fundację Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ wspólnym programie kształcenia, opartym na aktywizujących metodach edukacyjnych, pozwoli uczestnikom projektu na wykształcenie m.in. kompetencji zbierania i analizy danych, rozpoznawania problemów, formułowania założeń projektowych i argumentowania, które ułatwią im dalszą edukację i/lub wejście na rynek pracy.

Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie I,II,III klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z całej Polski (łącznie 120 os.), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół o profilu plastycznym, poligraficznym, graficznym oraz wiążących swoją przyszłą edukację z uczelniami artystycznymi (kierunki plastyczne, graficzne, kierunki związane z projektowaniem komunikacji, designem komunikacji, itp.).

Projekt przewiduje uruchomienie sześć edycji warsztatów – cztery semestralne i dwie wakacyjne (więcej informacji w zakładce Harmonogram wsparcia)

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Wartość projektu : 141 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 137 400,50 zł

 

PROJEKTY ARCHIWALNE

Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog

Projekt pt. „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" jest nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką 80 uczniów/uczennic z 4 szkół ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i śląskiego poprzez realizację w wybranych szkołach 40-godzin zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć tutaj.

 

CZWARTA WŁADZA Z KLASĄ. SZKLONY KONCERN MEDIALNY

Czwarta Władza logo

Celem projektu „Czwarta Władza z klasa. Szkolny koncern medialny” było przekazanie młodym ludziom kluczowych umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości i stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w oparciu o specjalny program edukacyjny.

W ramach projektu „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny” przygotowane zostały narzędzia wspomagające pracę uczniów i ich opiekunów: kursy e-learningowe, warsztaty, spotkania z dziennikarzami oraz specjalnie opracowane podręczniki. Projekt miał także za zadanie zwrócenie uwagi młodych ludzi na innowacyjne kierunki studiów w Krakowie, jak: studia z komunikacji w mediach, nowoczesnego zarządzania, studia ze sprzedaży, studia z logistyki, studia biznes międzynarodowy, a także językowych: studia sinologia, studia iberystyka, studia turkologia, studia hebraistyka (studia z języka hebrajskiego).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.4

SZTUKMISTRZOWIE Z KRAKOWA

Sztuk Mistrzowie z Krakowa logo

Celem projektu "SztukMistrzowie z Krakowa" było upowszechnienie w szkołach nowatorskich narzędzi edukacyjnych, uatrakcyjniających proces nauczania. Oś projektu stanowiła edukacyjna gra miejska, która w ciekawy sposób przybliżała uczniom nietypowe informacje dotyczące historii, sztuki i literatury z okresu Młodej Polski. Głównym bohaterem i miejscem działań był Kraków, a właściwie jego ścisłe centrum.

WSE jest jedną z pierwszych Uczelni Wyższych w Krakowie, która w swojej edukacji wykorzystała także gry szkoleniowe.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Akademia Orange

 

KSZTAŁCENIE PEŁNE WYOBRAŹNI

Kształcenie Pełne Wyobraźni logo
Celem projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni
 jest: podniesienie jakości kształcenia 240 uczniów w 4 LO woj. małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych z użyciem ogólnodostępnej platformy Moodle.

W ramach projektu powstają innowacyjne materiały dydaktyczne, są to m.in.: scenariusze zajęćwycieczki badawcze (w tym również wycieczki badawcze dla uczniów szczególnie uzdolnionych), pakiety materiałów dydaktycznych m.in.: kursy blended learning, webquesty, projekty uczniowskie, podcasty, gry, videotutoriale, zadania, ćwiczenia, krzyżówki, quizy, case study, kursy e-learningowe, filmy. Wszystko to, będzie znajdować się na multimedialnej platformie Moodle, dedykowanej uczniów zarówno uczniom, jaki i nauczycielom.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, działania 3.3.4, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MAKLEREM.SZKOLNA GRA GIEŁDOWA

I Ty możesz zostać maklerem logo

Celem projektu „I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna Gra Giełdowa” jest: zwiększenie i utrwalenie wśród licealistów wiedzy na temat przedsiębiorczości, a także edukacja ekonomiczna w zakresie działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Projekt „I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna gra giełdowa” to jedyna taka lekcja przedsiębiorczości, która łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami prezentowanymi w innowacyjny sposób. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli: uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach prowadzonych przez przedstawicieli związanych ze środowiskiem giełdowym, uczestniczyć w warsztatach z gry na giełdzietworzyć własny portfel inwestycyjny na portalu internetowym, analizować efektywność operacji. Zdobyte umiejętności mogą być przydatne w rekrutacji na studia z zarządzania, logistyki, sprzedaży, a przede wszystkim studia z zarządzania przedsiębiorstwem oraz studia biznes międzynarodowy.

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym.

KSZTAŁCENIE PEŁNE WYOBRAŹNI

Kształcenie Pełne Wyobraźni logo
Celem projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni
 jest: podniesienie jakości kształcenia 240 uczniów w 4 LO woj. małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych z użyciem ogólnodostępnej platformy Moodle.

W ramach projektu powstają innowacyjne materiały dydaktyczne, są to m.in.: scenariusze zajęćwycieczki badawcze (w tym również wycieczki badawcze dla uczniów szczególnie uzdolnionych), pakiety materiałów dydaktycznych m.in.: kursy blended learning, webquesty, projekty uczniowskie, podcasty, gry, videotutoriale, zadania, ćwiczenia, krzyżówki, quizy, case study, kursy e-learningowe, filmy. Wszystko to, będzie znajdować się na multimedialnej platformie Moodle, dedykowanej uczniów zarówno uczniom, jaki i nauczycielom.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, działania 3.3.4, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MAKLEREM.SZKOLNA GRA GIEŁDOWA

I Ty możesz zostać maklerem logo

Celem projektu „I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna Gra Giełdowa” jest: zwiększenie i utrwalenie wśród licealistów wiedzy na temat przedsiębiorczości, a także edukacja ekonomiczna w zakresie działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Projekt „I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna gra giełdowa” to jedyna taka lekcja przedsiębiorczości, która łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami prezentowanymi w innowacyjny sposób. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli: uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach prowadzonych przez przedstawicieli związanych ze środowiskiem giełdowym, uczestniczyć w warsztatach z gry na giełdzietworzyć własny portfel inwestycyjny na portalu internetowym, analizować efektywność operacji. Zdobyte umiejętności mogą być przydatne w rekrutacji na studia z zarządzania, logistyki, sprzedaży, a przede wszystkim studia z zarządzania przedsiębiorstwem oraz studia biznes międzynarodowy.

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym.