Projekt "Zaprojektuj przestrzeń"

Zaprojektuj przestrzeń

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego poprzez opracowanie i realizację 40-godz. niekonwencjonalnego programu zajęć Przestrzeń publiczna zależy od nas samych służących rozbudzeniu w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Udział w opracowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Fundację Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ wspólnym programie kształcenia, opartym na aktywizujących metodach edukacyjnych, pozwoli uczestnikom projektu na wykształcenie m.in. kompetencji zbierania i analizy danych, rozpoznawania problemów, formułowania założeń projektowych i argumentowania, które ułatwią im dalszą edukację i/lub wejście na rynek pracy.

Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie I,II,III klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z całej Polski (łącznie 120 os.), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół o profilu plastycznym, poligraficznym, graficznym oraz wiążących swoją przyszłą edukację z uczelniami artystycznymi (kierunki plastyczne, graficzne, kierunki związane z projektowaniem komunikacji, designem komunikacji, itp.).

Projekt przewiduje uruchomienie sześć edycji warsztatów – cztery semestralne i dwie wakacyjne (więcej informacji w zakładce Harmonogram wsparcia)

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Wartość projektu : 141 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 137 400,50 zł