Psychologia

Pająk Joanna12

 "Dużym atutem kierunku w Wyższej Szkole Europejskiej jest jego praktyczne ukierunkowanie - studenci już od samego początku oprócz przedmiotów z “kanonu” psychologii, mają zajęcia i kursy z wybranej specjalności - menedżerskiej lub coachingowej. Zarówno osoby, które dopiero planują karierę zawodową, jak i ci, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje znajdą tutaj odpowiedź na swoje potrzeby i solidną dawkę zarówno wiedzy naukowej, akademickiej, jak i praktycznej, opartej na doświadczeniu specjalistów i praktyków spośród kadry."

 

Joanna Pająk
Opiekun merytoryczny kierunku Psychologia (studia I stopnia)

  

 

 

 Atuty kierunku:

 • solidne podstawy wiedzy psychologicznej zawarte w podstawowym i kierunkowym module kształcenia studiów licencjackich z możliwością kontynuacji studiów magisterskich,
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny  psychologii i ich zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego,
 • interdyscyplinarność kierunku przejawiająca się w łączeniu wiedzy psychologicznej z naukami społecznymi (socjologii, poznania i komunikacji społecznej, zarządzania humanistycznego), naukami ekonomicznymi (zarządzania) oraz naukami medycznymi (nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej),
 • koncepcja kształcenia mająca źródło zarówno w wymaganiach naukowych, jak również wyrażona w oczekiwaniach pracodawców i przedstawicielach branży usług psychologicznych,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów - praktyków z wieloletnim stażem pracy,
 • nastawienie na praktyczne stosowanie wiedzy psychologicznej w obecnych realiach rynkowych,
 • uzyskana w toku uczenia się wiedza, umiejętności i postawy  bezpośrednio przekładają się na praktykę życia zawodowego,
 • realizacja praktyk studenckich zapewnionych przez lokalny rynek organizacji zajmujących się wsparciem i rozwojem człowieka, instytucji społecznych rynku pracy, organizacji pozarządowych i firm biznesowych - najczęściej z Krakowa;
 • aktywne metody nauczania - ograniczenie liczby godzin wykładów na rzecz dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach, analizy przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów; zachęcające do samodzielnego doświadczania, refleksji, krytycznego myślenia i  wnioskowania,
 • wszystkie przedmioty prowadzone są w oparciu zarówno o nowoczesne metody uczenia się osób dorosłych - od metod podających do aktywizujących, bazujące na wiedzy z obszaru neurodydaktyki,
 • zgłębienie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, porozumiewania się, twórczości i stresu i jej zastosowania we współczesnym świecie społecznym;
 • poznanie i zastosowanie form profesjonalnego rozwoju takich jak: szkolenia, coaching i mentoring,
 • nastawienie na zdobywanie przez studentów wysokich kwalifikacji w zakresie pozyskiwania różnego typu informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawidłowego wnioskowania w dziedzinie psychologii,
 • rozwijanie u studentów umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole,
 • rozwijanie umiejętności z zakresu asertywności oraz komunikacji bez przemocy;
 • poznanie zasad i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i kreatywnych technik rozwiązywania problemów,
 • bliski kontakt i relacje z kadrą, co dodatkowo wspiera współpracę w różnych obszarach Psychologii,
 • nauka języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu A2, a studia kończą się egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

Szczegółowy program studiów dostępny jest w Dziale Rekrutacji WSE

  Kraków, ul. Westerplatte 11
  12 683 24 04 (07)
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Dlaczego Psychologia w WSE? 

 • nasze studia psychologiczne oparte są na praktycznym programie, który został przygotowany pod opieką doświadczonych specjalistów -  ekspertów w obszarach zarządzania ludźmi, rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem, psychologów organizacji, coachów, trenerów,
 • studia prowadzone są w znacznej mierze przez psychologów praktyków, którzy mają bezpośrednie relacje z biznesem i którzy realizują ideę rozwoju osobistego i uczenia się przez całe życie,
 • częścią naszego praktycznego i kompleksowego programu jest zastosowanie teorii w praktyce,
 • w toku studiów studenci pracują i nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania ponad 70 profesjonalnych narzędzi psychologicznych, przydatnych w pogłębianiu istoty ludzkiego zachowania - testów, kwestionariuszy (m.in. testy inteligencji, testy twórczego myślenia, testy osobowości, testy stylu przywództwa, testy diagnozujące organizację) , gier i symulacji, eksperymentów oraz case studies,
 • studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera to  kompleksowy, ekspercki program przeznaczony dla osób zafascynowanych zachowaniem człowieka, które chcą odgrywać aktywną rolę w profesjonalnym rozwoju i pomocy zarówno poszczególnych osób czy zespołów, jak i całych organizacji.
 • Możesz kontynuować kształcenie na studiach magisterskich: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/studia-ii-stopnia/psychologia-w-biznesie

  

  Miejsca pracy i stanowiska:

 W zawodach związanych z psychologią:

 • psychologowie, psychoterapeuci (po ukończonych pełnych 5-letnich studiach);
 • terapeuci i terapeuci zajęciowi;
 • trenerzy rozwoju osobistego;
 • trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy;
 • doradcy zawodowi;
 • menedżerowie, liderzy zespołów;
 • menedżerowie HR;
 • specjaliści ds. rekrutacji i selekcji;
 • specjaliści ds. rozwoju i szkoleń.

W miejscach związanych z psychologią:

 • instytucje samorządowe (szpitale, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej etc.);
 • urzędy pracy i biura karier;
 • firmy, fundacje i stowarzyszenia oferujące psychologiczną pomoc i ustawiczny rozwój;
 • centra psychoterapii i rozwoju;
 • działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm;
 • firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi.

 

Wybrane kursy realizowane w ramach kierunku:

 • Wprowadzenie do psychologii - poznasz podstawowe pojęcia, obszary, metody, badania, koncepcje psychologiczne oraz główne kierunki rozwoju psychologii jako nauki. Zapoznasz się z możliwościami rozwoju i wyboru różnych ścieżek zawodowych w ramach psychologii.

 • Psychologia stresu - nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną i interpretować zjawiska społeczne dotyczące stresu, identyfikować problemy związane ze stresem u pacjenta, klienta oraz grupy społecznej oraz identyfikować zachowania związane z odczuwanym stresem mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne jednostki oraz na jej funkcjonowanie w grupie.

 • Psychologia osobowości - poznasz problematykę psychologii osobowości oraz główne paradygmaty dotyczące osobowości przez nie definiowane. Nauczysz się jak identyfikować i przewidywać zachowania i problemy jednostki wynikające ze stałości jej osobowości z wykorzystaniem metod i narzędzi psychologicznych.

 • Psychologia społeczna - nabędziesz umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do interpretacji zjawisk społecznych, analizy ich przyczyn i przebiegu z punktu widzenia jednostki funkcjonującej w grupach, wspólnotach, środowiskach społecznych.

 • Trening twórczości - poznasz metody twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Nauczysz się jak projektować treningi pobudzające twórczość jednostki i grupy. Zrozumiesz potrzebę rozwijania kreatywnego myślenia przez całe życie.

 • Trening asertywności i NVC - nauczysz się jak asertywnie i bez przemocy komunikować informacje związane z udzielaną pomocą, wsparciem lub rozwojem oraz jak okazywać szacunek osobom w trakcie porozumiewania się.

Program kierunku uzupełniają przedmioty ogólnouczelniane, przedmioty specjalnościowe poszerzające zakres kompetencji psychologicznych, seminarium oraz praktyka zawodowa.