Psychologia

Psychologia jest kierunkiem, który pozwala nie tylko lepiej rozumieć innych ludzi, ale i siebie. Uczyń pierwszy krok ku temu, aby zostać osobą, która pozwala innym osiągnąć cele, bądź coachem lub mentorem!

Kierunek ten umożliwia zdobycie szeregu kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy. Poprzez aktywne metody nauczania, pozwala nabyć również umiejętności miękkie. Studia umożliwiają zapoznanie się z szeregiem badań i materiałów istotnych w branży. Dostarczają nowości związanych z psychologią, które każdy student, chcący podążać tą ścieżką, powinien znać. Na plus wpływa również lokalizacja - studia w Krakowie to sama przyjemność ze względu na szereg dostępnych atrakcji!

Wypowiedź specjalisty:

mbGłównym atutem kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Europejskiej jest jej praktyczne zastosowanie. Już od początku w towarzystwie doświadczonych dydaktyków oraz praktyków będziesz zdobywał wiedzę, umiejętności i kompetencje poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy. Oferowane w planie studiów przedmioty pozwolą absolwentowi stać się specjalistą interdyscyplinarnym - możesz pracować z ludźmi, zarządzać firmą, czy zbierać i analizować dane na potrzeby promocji, czy rozwoju. Jednocześnie silny nacisk na konkretną ścieżkę kształcenia pomoże w krótkim czasie stać się specjalistą w wybranym obszarze nowoczesnej psychologii.

 

mgr Mateusz Barłóg
Prodziekan ds. kierunku Psychologia (studia I stopnia)

  

 

 

 

 

  

Atuty kierunku:

 • solidne podstawy wiedzy psychologicznej zawarte w podstawowym i kierunkowym module kształcenia studiów licencjackich z możliwością kontynuacji studiów magisterskich,
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny  psychologii i ich zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego,
 • interdyscyplinarność kierunku przejawiająca się w łączeniu wiedzy psychologicznej z naukami społecznymi (socjologii, poznania i komunikacji społecznej, zarządzania humanistycznego), naukami ekonomicznymi (zarządzania) oraz naukami medycznymi (nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej),
 • koncepcja kształcenia mająca źródło zarówno w wymaganiach naukowych, jak również wyrażona w oczekiwaniach pracodawców i przedstawicielach branży usług psychologicznych,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów - praktyków z wieloletnim stażem pracy,
 • nastawienie na praktyczne stosowanie wiedzy psychologicznej w obecnych realiach rynkowych,
 • uzyskana w toku uczenia się wiedza, umiejętności i postawy  bezpośrednio przekładają się na praktykę życia zawodowego,
 • realizacja praktyk studenckich zapewnionych przez lokalny rynek organizacji zajmujących się wsparciem i rozwojem człowieka, instytucji społecznych rynku pracy, organizacji pozarządowych i firm biznesowych - najczęściej z Krakowa;
 • aktywne metody nauczania - ograniczenie liczby godzin wykładów na rzecz dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach, analizy przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów; zachęcające do samodzielnego doświadczania, refleksji, krytycznego myślenia i  wnioskowania,
 • wszystkie przedmioty prowadzone są w oparciu zarówno o nowoczesne metody uczenia się osób dorosłych - od metod podających do aktywizujących, bazujące na wiedzy z obszaru neurodydaktyki,
 • zgłębienie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, porozumiewania się, twórczości i stresu i jej zastosowania we współczesnym świecie społecznym;
 • poznanie i zastosowanie form profesjonalnego rozwoju takich jak: szkolenia, coaching i mentoring,
 • nastawienie na zdobywanie przez studentów wysokich kwalifikacji w zakresie pozyskiwania różnego typu informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawidłowego wnioskowania w dziedzinie psychologii,
 • rozwijanie u studentów umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole,
 • rozwijanie umiejętności z zakresu asertywności oraz komunikacji bez przemocy;
 • poznanie zasad i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i kreatywnych technik rozwiązywania problemów,
 • bliski kontakt i relacje z kadrą, co dodatkowo wspiera współpracę w różnych obszarach Psychologii,
 • nauka języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu A2, a studia kończą się egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2.

 

Szczegółowy program studiów dostępny jest w Dziale Rekrutacji WSE:

  Kraków, al. Jana Pawła II 39a, pok. 211
  12 683 24 04 (07)
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Dlaczego Psychologia w WSE? 

 • nasze studia psychologiczne oparte są na praktycznym programie, który został przygotowany pod opieką doświadczonych specjalistów -  ekspertów w obszarach zarządzania ludźmi, rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem, psychologów organizacji, coachów, trenerów,
 • studia prowadzone są w znacznej mierze przez psychologów praktyków, którzy mają bezpośrednie relacje z biznesem i którzy realizują ideę rozwoju osobistego i uczenia się przez całe życie,
 • częścią naszego praktycznego i kompleksowego programu jest zastosowanie teorii w praktyce,
 • w toku studiów studenci pracują i nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania ponad 70 profesjonalnych narzędzi psychologicznych, przydatnych w pogłębianiu istoty ludzkiego zachowania - testów, kwestionariuszy (m.in. testy inteligencji, testy twórczego myślenia, testy osobowości, testy stylu przywództwa, testy diagnozujące organizację) , gier i symulacji, eksperymentów oraz case studies,
 • studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera to  kompleksowy, ekspercki program przeznaczony dla osób zafascynowanych zachowaniem człowieka, które chcą odgrywać aktywną rolę w profesjonalnym rozwoju i pomocy zarówno poszczególnych osób czy zespołów, jak i całych organizacji.

  

  Miejsca pracy i stanowiska:

 W zawodach związanych z psychologią:

 • terapeuci i terapeuci zajęciowi;
 • trenerzy rozwoju osobistego;
 • trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy;
 • doradcy zawodowi;
 • menedżerowie, liderzy zespołów;
 • menedżerowie HR;
 • specjaliści ds. rekrutacji i selekcji;
 • specjaliści ds. rozwoju i szkoleń.

W miejscach związanych z psychologią:

 • instytucje samorządowe (szpitale, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej etc.);
 • urzędy pracy i biura karier;
 • firmy, fundacje i stowarzyszenia oferujące psychologiczną pomoc i ustawiczny rozwój;
 • centra psychoterapii i rozwoju;
 • działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm;
 • firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi.

 

Wybrane kursy realizowane w ramach kierunku:

 • Wprowadzenie do psychologii - poznasz podstawowe pojęcia, obszary, metody, badania, koncepcje psychologiczne oraz główne kierunki rozwoju psychologii jako nauki. Zapoznasz się z możliwościami rozwoju i wyboru różnych ścieżek zawodowych w ramach psychologii.

 • Psychologia stresu - nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną i interpretować zjawiska społeczne dotyczące stresu, identyfikować problemy związane ze stresem u pacjenta, klienta oraz grupy społecznej oraz identyfikować zachowania związane z odczuwanym stresem mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne jednostki oraz na jej funkcjonowanie w grupie.

 • Psychologia osobowości - poznasz problematykę psychologii osobowości oraz główne paradygmaty dotyczące osobowości przez nie definiowane. Nauczysz się jak identyfikować i przewidywać zachowania i problemy jednostki wynikające ze stałości jej osobowości z wykorzystaniem metod i narzędzi psychologicznych.

 • Psychologia społeczna - nabędziesz umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do interpretacji zjawisk społecznych, analizy ich przyczyn i przebiegu z punktu widzenia jednostki funkcjonującej w grupach, wspólnotach, środowiskach społecznych.

 • Trening twórczości - poznasz metody twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Nauczysz się jak projektować treningi pobudzające twórczość jednostki i grupy. Zrozumiesz potrzebę rozwijania kreatywnego myślenia przez całe życie.

 • Trening asertywności i NVC - nauczysz się jak asertywnie i bez przemocy komunikować informacje związane z udzielaną pomocą, wsparciem lub rozwojem oraz jak okazywać szacunek osobom w trakcie porozumiewania się.

Program kierunku uzupełniają przedmioty ogólnouczelniane, przedmioty specjalnościowe poszerzające zakres kompetencji psychologicznych, seminarium oraz praktyka zawodowa.