Psychologia

"Studia I stopnia (licencjackie) w WSE w Krakowie z psychologii to interdyscyplinarne studia o charakterze praktycznym, skierowane do osób zainteresowanych wiedzą o człowieku i psychologicznych uwarunkowaniach jego zachowania, które chcą z sukcesem funkcjonować na rynku usług psychologicznych i rozwojowych lub związanych z zarządzaniem. Studia dają szerokie wykształcenie psychologiczne i jednocześnie uwrażliwiają na uwarunkowania praktyczne stosowania wiedzy psychologicznej w obecnych realiach rynkowych."

Aleksandra Glinka (Kuźniak)
Opiekun merytoryczny kierunków Psychologia (studia I stopnia) oraz Psychologia w biznesie (studia podyplomowe)

Opiekun merytoryczny studiów licencjackich oraz magisterskich na WSE w Krakowie

 

 

 

 

"Studia psychologiczne rozwijają i przygotowują do pracy właściwie w każdej branży, na każdym stanowisku, które związane jest z relacjami międzyludzkimi, zwłaszcza na szczeblu menedżerskim. Dużym atutem kierunku w Wyższej Szkole Europejskiej jest jego praktyczne ukierunkowanie - studenci już od samego początku oprócz przedmiotów z “kanonu” psychologii, mają zajęcia i kursy z wybranej specjalności - menedżerskiej lub coachingowej. Zarówno osoby, które dopiero planują karierę zawodową, jak i ci, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje znajdą tutaj odpowiedź na swoje potrzeby i solidną dawkę zarówno wiedzy naukowej, akademickiej, jak i praktycznej, opartej na doświadczeniu specjalistów i praktyków spośród kadry."

Joanna Pająk
Opiekun merytoryczny kierunków Psychologia (studia I stopnia)

 JoannaPajakWSE

 

 

 

Partner kierunku:

LOGO MANAGEMENTSynergia Management to firma consultingowa świadcząca usługi z zakresu psychologii i zarządzania strategicznego, specjalizująca się w rozwoju psychologicznym i strategicznym osób i firm, a w szczególności w opracowywaniu strategii biznesowych i rozwojowych, diagnozie psychologicznej i organizacyjnej, profesjonalnym rozwoju trenerów i menedżerów, rozwijaniu przedsiębiorczości i przywództwa w biznesie, a także w tematach związanych z rozwojem osobistym i zawodowym oraz work/life balance i corporate weallness.

 

SPIDERMARKETING logo kolor 

SPIDERMARKETING to butikowa agencja specjalizująca się w usługach z zakresu marketingu oraz public relations. Współpracuje z różnorodnymi klientami - dużymi firmami technologicznymi, lokalnymi, międzynarodowymi, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami, startupami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w reklamie, komunikacji marketingowej i PR do każdego nowego projektu dodaje indywidualne i świeże podejście, znajomość trendów oraz pasję.

 

 

Atuty kierunku:

 • solidne podstawy wiedzy psychologicznej zawarte w podstawowym i kierunkowym module kształcenian studiów licencjakich z możliwością kontynuacji studiów magisterskich;
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny psychologii i ich zastosowanie różnych dziedzinach życia społecznego;
 • interdyscyplinarność kierunku przejawiająca się w łączeniu wiedzy psychologicznej z naukami społecznymi (socjologii, poznania i komunikacji społecznej), naukami ekonomicznymi ( zarządzanie) oraz naukami medycznymi (nauki o zdrowiu oraz kulturze fizycznej);
 • koncepcja kształcenia mająca źródło zarówno w wymaganiach naukowych jak również wyrażona w oczekiwaniach pracodawców i przedstawicielach branży usług psychologicznych;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów - praktyków z wieloletnim stażem pracy;
 • nastawienie na praktyczne stosowanie wiedzy psychologicznej w obecnych realiach rynkowych;
 • realizacja praktyk studenckich zapewnionych przez lokalny rynek organizacji zajmujących się wsparciem i rozwojem człowieka, instytucji społecznych rynku pracy, organizacji pozarządowych i firm biznesowych - najczęściej z Krakowa;
 • aktywne metody nauczania - ograniczenie liczby godzin wykładów na rzecz dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach, analizy przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów; zachęcające do samodzielnego doświadczania i  wnioskowania;
 • zgłębienie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, porozumiewania się, twórczości i stresu i jej zastosowania we współczesnym świecie społecznym;
 • poznanie i zastosowanie form profesjonalnego rozwoju takich jak: szkolenia, coaching i mentoring;
 • nastawienie na zdobywanie przez studentów wysokich kwalifikacji w zakresie pozyskiwania różnego typu informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawidłowego wnioskowania w dziedzinie psychologii;
 • rozwijanie u studentów umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole;
 • rozwijanie umiejętności z zakresu asertywności oraz komunikacji bez przemocy;
 • poznanie zasad i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i kreatywnych technik rozwiązywania problemów;
 • nauka języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu A2. Studia kończą się egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2;
 • możliwość współpracy z Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ-WSE, a także kontynuacji studiów magisterskich.

Przyszłe miejsca pracy

W zawodach związanych z psychologią:

 • psychologowie, psychoterapeuci (po ukończonych pełnych 5-letnich studiach);
 • terapeuci i terapeuci zajęciowi;
 • trenerzy rozwoju osobistego;
 • trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy;
 • doradcy zawodowi;
 • menedżerowie, liderzy zespołów;
 • menedżerowie HR;
 • specjaliści ds. rekrutacji i selekcji;
 • specjaliści ds. rozwoju i szkoleń.

W miejscach związanych z psychologią:

 • instytucje samorządowe (szpitale, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej etc.);
 • urzędy pracy i biura karier;
 • firmy, fundacje i stowarzyszenia oferujące psychologiczną pomoc i ustawiczny rozwój;
 • centra psychoterapii i rozwoju;
 • działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm;
 • firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe;
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem ludźmi.

Przedmioty składające się na podstawowy i kierunkowy moduł kształcenia to m.in.:

 • wprowadzenie do psychologii,
 • biopsychologia,
 • psychologia rozwojowa,
 • psychologia poznawcza,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychopatologia,
 • psychologia społeczna,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • statystyka w psychologii,
 • metody badań psychologicznych - testy psychologiczne,
 • metody badań psychologicznych - wywiad psychologiczny i analiza wytworu,
 • metody badań psychologicznych - metody projekcyjne,
 • etyka zawodowa psychologa,
 • psychologia pozytywna,
 • psychologia porozumiewania się,
 • psychologia twórczości,
 • psychologia stresu,
 • szkolenia, coaching i mentoring  - formy profesjonalnego rozwoju,
 • trening asertywności i NVC,
 • trening twórczości.

Program kierunku uzupełniają przedmioty ogólnouczelniane, przedmioty specjalnościowe poszerzające zakres kompetencji psychologicznych, seminarium oraz praktyka zawodowa

Proponowane specjalności: