Studia I stopnia - Rekrutacja 2018/2019

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć komplet dokumentów w jednym z funkcjonujących punktów rekrutacyjnych WSE.

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub ksero)
 • podanie na obowiązującym formularzu (dostępne tutaj) lub rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety)
 • 2 fotografie (w tym przynajmniej jedna zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia: portfolio (patrz dalej) wraz z oświadczeniem 
 • kserokopia pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł) i wpisowego (300 zł) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA (osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego)

 

Wymagane dokumenty prosimy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Dziale Rekrutacji WSE

 

Zasady rekrutacji

Nowa matura

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Rekrutacja na kierunek / Przedmiot maturalny język polski
język obcy nowożytny
wybrany przedmiot:
język angielski,
język niemiecki,
język hiszpański,
język francuski,
język łaciński i kultura antyczna,
język mniejszości narodowej,
język mniejszości etnicznej,
matematyka,
historia,
geografia,
wiedza o społeczeństwie
*historia sztuki, historia muzyki (dla kierunku Grafika reklamowa i multimedia)

wybrany przedmiot:
matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie
Lingwistyka dla biznesu

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

obowiązkowy język angielski:

p. podstawowy 1% = 2 pkt

p. rozszerzony 1% = 4 pkt

dodatkowe punkty można uzyskać za maturę pisemną z:

 • języka niemieckiego,
 • francuskiego,
 • hiszpańskiego
poziom rozszerzony: 1%=1pkt
-
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

obowiązkowy język angielski:

p. podstawowy 1% = 2 pkt

p. rozszerzony 1% = 4 pkt

dodatkowe punkty można uzyskać za maturę pisemną z:

 • języka niemieckiego,
 • francuskiego,
 • hiszpańskiego
poziom rozszerzony: 1%=1pkt

-

Grafika reklamowa i multimedia

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

-


Graphic design and multimedia

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy: 1%=2pkt

p. rozszerzony: 1%=4pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

-

Psychologia

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

-

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Zarządzanie biznesem

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

-

Limity przyjęć i minimalną wartość wyniku punktowego kandydata niezbędną do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki ustala Rektor w formie decyzji. Na wynik rekrutacyjny składają się punkty za wyniki z matury z wybranych przedmiotów.

Na I rok studiów z pominięciem konkursowego postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści wszystkich olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z 5 przedmiotów:

Przedmiot maturalny / Przedmiot na świadectwie ukończenia szkoły średniej
j. polski
j. obcy język angielski  -
matematyka  
historia    
geografia lub WOS  

WOS - 

biologia
   

Portfolio

Kandydaci na kierunek Grafika reklamowa i multimedia przedkładają również własne portfolio z zakresu sztuk wizualnych, wraz z oświadczeniem o autorskim charakterze utworów wchodzących w skład portfolio. Portfolio może zawierać zarówno fotografie, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). Pracę można przekazać w tradycyjnej postaci (prace na papierze, wydruki) lub w postaci cyfrowej (jako plik pdf, jpg, avi zapisane na płycie CD). Minimalna ilość prac: 3, maksymalna: 5. Za ocenę portfolio kandydaci otrzymują dodatkowe punkty według następujących kryteriów: twórczego podejścia do tematu (0-60 punktów), umiejętności dostosowania się do założeń projektu (0-40 punktów). Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów za ocenę portfolio

w przypadku specjalności Digital art. kandydaci muszą złożyć od minimum 3 do maksimum 5 autorskich prac, przy czym obowiązkowym elementem portfolio są 3 ilustracje opracowane dowolną techniką: 

a)    martwej natury – minimum 1 szt., 

b)    postaci minimum 1 szt., 

c)    oraz pejzażu minimum 1 szt., jako form pokazujących warsztat ilustratorski.

Dodatkowo do pełnej dokumentacji projektowej dla specjalności Digital Art. kandydaci uzupełniają list motywacyjny.

 

Masz pytanie? Kontakt

Dział Rekrutacji

Kraków, ul. Westerplatte 11
12 683 24 07
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkty rekrutacyjne

Punkt rekrutacyjny - Kraków - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
Dział rekrutacji WSE
ul. Westerplatte 11, Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W okresie od maja do lipca podania na studia można składać również w następujących punktach rekrutacyjnych:

Rzeszów - Punkt rekrutacyjny WSE w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Nowy Targ - Punkt rekrutacyjny w I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego,
Pl. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ
tel. (18) 266-29-55

Tarnów - Punkt rekrutacyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
ul. Mickiewicza 16, 33-100 Tarnów
tel. (14) 655-88-95