dr Anna Kowalcze-Pawlik

Sekretarz Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem

Anna Kowalcze-Pawlik

Pełnomocnik Rektora WSE ds. programów naukowo-badawczych; asystent przy Katedrze Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem WSE, (1980) ukończyła z wyróżnieniem anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była również słuchaczką podyplomowych studiów interdyscyplinarnych i komparatystycznych na polonistyce i ukończyła podyplomowe studia z zakresu ekonomii społecznej (2010). Jej praca magisterska, pt. (Pen)Umbrae: Palimpsestic Translations of Beowulf, odzwierciedla jej zainteresowanie kulturą przednowożytną, mediewalizmem oraz współczesną teorią literatury i przekładoznawstwem. Jako doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ pracuje nad rozprawą Anatomia potworności. Od Grendela do Blade'a. Jednocześnie przygotowuje pracę doktorską The voice of vengeance. Women, violence and poethics of revenge in Renaissance England na Wydziale Filologicznym UJ. Otrzymała stypendia i granty na University of Northern Iowa (2002, U.S.), od Funduszu im. Jana Kochanowskiego (2003), Ministerstwa Edukacji i Sportu (2003-2004), a także Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies (2009). Jest członkinią Deutsche Shakespeare-Gesellschaft, International Shakespeare Association oraz współzałożycielką European Shakespeare Research Association. Publikowała artykuły i przekłady w Monsters and the Monstrous: Myths and Metaphors of Enduring Evil; Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język; Shakespeare in Europe. History and Memory; The Year's Work in Medievalism; Teksty Drugie oraz w Przekładańcu. Współredaguje Zeszyty naukowe TD UJ a także Translation Studies Abstracts i Bibliography of Translation Studies (St. Jerome). Członkini m.in. Renaissance Society of America, European Shakespeare Research Association; stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureatka stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, kierowniczka projektów naukowych Narodowego Centrum Nauki. Zajmuje się filozofią renesansową i historią utopii. W ramach popularyzacji twórczości Szekspira pracuje z dziećmi i młodzieżą licealną.